dr inż. Jan Bobrowicz, mgr inż. Dzmitry Palto, Instytut Techniki Budowlanej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.04.13
Oryginalny artykuł naukowy

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące stałości właściwości użytkowych geotekstyliów w świetle wprowadzonych zmian w nowych edycjach norm zharmonizowanych na te wyroby. Celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat wprowadzonych zmian oraz zapobieganie niewłaściwej interpretacji nowych edycji norm zharmonizowanych przez producentów wyrobów geotekstylnych i jednostki certyfikujące. Omówiono ograniczenie możliwości stosowania surowców wtórnych do produkcji geotekstyliów. Zwrócono uwagę, że nowe podejście do stosowania surowców z recyklingu powinno skutkować dużą stabilnością parametrów wyrobów gotowych. Zaostrzenie wymagań dotyczących trwałości wyrobów geotekstylnych ma na celu wydłużenie czasu życia obiektów budowlanych i powinno wpłynąć na poprawę jakości geotekstyliów oraz geosyntetyków.

Słowa kluczowe: geosyntetyki; geotekstylia; częstotliwość badań; recykling; trwałość; certyfikacja; systemy oceny zgodności; wyroby budowlane.

Requirements regarding the performance constancy of geosynthetics
in the light of new harmonised standards

This paper specifies the requirements regarding performance constancy of geotextiles along with significant changes that have been implemented in neweditions of harmonized standards for geotextiles.The purpose of the article is the dissemination of knowledge about introduced changes among the manufacturers of geotextile products and prevention of inappropriate interpretation of the new editions of harmonized standards by manufacturers and certification bodies. The limitation of the possibility of using secondary rawmaterials has also been discussed. It has been pointed out that the new approach towards the use of recycled rawmaterials should result in greater stability of the finished products. The increase of the durability requirements for geotextile products is aimed at extending the lifetime of construction objects, which ultimately should improve the quality of geotextiles and geosynthetics.

Keywords: geosynthetics; geotextiles; frequency of tests; recycling; durability; certification; conformity assessment systems; construction products.

Literatura
[1] Bobrowicz Jan, Lech Czarnecki, Jadwiga Tworek. 2012. „Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanychzgodniezRozporządzeniemCPR305/ 2011”. Materiały Budowlane 483 (11): 32 – 35.
[2] Definicja z encyklopedia.pwn.pl.
[3] Dokumenty odniesienia: EN 13249:2016, EN13250:2016, EN13251:2016, EN13252:2016, EN13253:2016, EN13254:2016, EN13255:2016, EN13256:2016, EN13257:2016, EN13265:2016, EN ISO 10318:2016.
[4] Łukasik Stanisław. 2006. Ocena właściwości geotekstyliów w świetle norm zharmonizowanych. Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa. Geosyntetyki i tworzywa sztuczne w geotechnice i budownictwie inżynieryjnym: 161 – 166, ISSN1427-6682.
[5] Łukasik Stanisław. 2004. „Zastosowanie geotekstyliów w świetle norm zharmonizowanych z Dyrektywą 89/106/EEC”. Wiadomości Izby Projektowania Budowlanego (9): 19 – 24.
[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011/UE z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
[7] Strona internetowa:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(09)&from=PL.
[8] Tworek Jadwiga, SebastianWall. 2015. „Funkcjonowanie rozporządzenia CPR z perspektywy jednostki oceny technicznej i jednostki notyfikowanej”. Materiały Budowlane 516 (8): 60 – 62. DOI: 10.15199/33.2015.08.15.
[9] Wall Sebastian. 2017. „Zmiany w krajowym systemie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych”. Materiały Budowlane 537 (5): 121 – 123. DOI: 10.15199/33.2017.05.50.
[10] Wall Sebastian. 2015. „Dorobek europejskiej harmonizacji technicznej w obszarze wyrobów budowlanych”. Materiały Budowlane 519 (11): 21 – 23. DOI 10.15199/33.2015.11.05.
Przyjęto do druku: 27.03.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2019, strona 85-88 (spis treści >>)