mgr inż. Aleksandra Jivan-Coteti, mgr inż. Joanna Kędzielska, mgr inż. Tomasz Gajda, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.04.12
Oryginalny artykuł naukowy

Na przykładzie wybranych wyrobów budowlanych do hydroizolacji i odwodnienia obiektów mostowych (papa zgrzewalna i poliamidowy sączek mostowy) przedstawiono zasady oceny technicznej: przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania w przypadku aprobat technicznych; właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk w przypadku krajowych ocen technicznych.

Słowa kluczowe: europejska ocena techniczna; krajowa ocena techniczna; zasadnicze charakterystyki; właściwości użytkowe wyrobu budowlanego; papa zgrzewalna; sączek mostowy.

Principles of technical assessment of products for waterproofing
and drainage of bridge structures

On the example of selected construction products used for drainage of bridge structures (waterproofing membrane and bridge deck drain, filter drain), the technical evaluation was presented in comparative form: suitability for intended use of the construction product, in case of technical approvals; performance of essential characteristics, in case of national technical assessments.

Keywords: European technical assessment; national technical assessment; essential characteristics; performance of a construction product; bridge deck drain; filter drain

Literatura
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr 305/2011 z 9marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady89/106/EWG((Dz.Urz.UEL88z4kwietnia2011r.).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r.wsprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966).
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U. z 2018 r. poz. 1233).
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania–uznane za uchylone (Dz.U.2004nr249poz.2497).
[6] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. owyrobach budowlanych (tekst jednolity:Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).
Przyjęto do druku: 13.03.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2019, strona 82-83 (spis treści >>)