logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Robert Stachniewicz, Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.01.06
Studium przypadku (Case study)

W artykule zaprezentowano zastosowanie termowizji do kontroli poprawnej pracy wentylacji naturalnej w mieszkaniach. Na podstawie termogramów wykonanych zimą w mieszkaniu oraz pomiaru prędkości ruchu powietrza przed kratkami wentylacyjnymi dokonano analizy działania wentylacji. Do celów analizy opracowano termogramy miejsc napływu powietrza domieszkania (rozszczelnione okna) i jego odpływu (kratki wentylacyjne). Sporządzono też symulację ciągu odwróconego przez jeden z kanałów wentylacyjnych i termogramy takich przypadków. Przypadek wadliwego działania wentylacji naturalnej spotyka się często w budynkach mieszkalnych. Termowizja jest szybką metodą weryfikacji poprawnego działania wentylacji naturalnej. W przypadku nieprawidłowości umożliwia również wskazanie przyczyn niesprawności.
Słowa kluczowe: wentylacja naturalna; termografia; budynki mieszkalne.

Ventilation efficiency control using thermovision

The article presents the use of thermovision to control the correct work of natural ventilation in apartments. On the basis of the thermograms made in the winter season in the selected apartment and the measurement of the air movement speed on the ventilation grilles, the ventilation operation was analyzed. For the purposes of the analysis, thermograms were made for the places of air inflow into the flat (unsealed windows) and air outflow (ventilation grates). The simulation of the reverse sequence through one of the ventilation ducts was also performed and thermograms of such cases were attached. This case of malfunctioning of natural ventilation is often found in residential buildings. Thermovision is a quickmethod to determine the proper functioning of natural ventilation. In cases of irregularities in its work, it also enables identification of the causes of itsmalfunction.
Keywords: natural ventilation; thermography; residential buildings.

Literatura
[1] Chludzińska Marta, Anna Bogdan. 2010. „Ocena przepływu powietrza z nawiewnikawentylacji indywidualnej za pomocą termowizji”. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (2): 31 – 34.
[2] Niedostatkiewicz Maciej, RomanaAntczak-Jarząbska. 2016. „Badanie termowizyjne ciągu wentylacyjnego w budynku mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym”. Dachy (1): 8 – 12.
[3] Nowak Henryk. 2012. Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
[4] PN-EN 13187:2001. Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni.
[5] PN-83/B-03430/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
[6] PN-89/B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.
[8] Sarosiek Wiesław, Beata Sadowska. 2006. „Wilgoć na wewnętrznych powierzchniach przegród zewnętrznych a mikroklimat mieszkań”. Materiały Budowlane 407 (7): 25 – 27.
[9] Stachniewicz Robert. 2018. „Use of thermography for determining places in danger of the mold growth in residential buildings”. Ekonomia i Środowisko (3): 142 – 156.
[10] Targowski Leszek. 2006. „Wentylacja grawitacyjna w obiektach budowlanych”. Materiały Budowlane 407 (7): 2 – 7.
[11] Trusewicz Tomasz. 2006. „Prawne i praktyczne aspekty budowy kanałów wentylacyjnych”.Materiały Budowlane 407 (7): 8 – 10.
[12] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami.
[13] WróbelAlina. 2010. Termografia w pomiarach inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych. Rozprawy i monografie AGH, zeszyt 209. Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WBiIŚ/3/16 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
Przyjęto do druku: 28.12.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2019, strona 38-41 (spis treści >>)