logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Joanna Rucińska, dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Andrzej Wiszniewski, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Adres do korespondencji: joanna.rucińTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.01.02
Oryginalny artykuł naukowy

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń mających na celu określenie referencyjnego standardu energetycznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych na potrzeby wyznaczania ich klasy energetycznej. Obliczenia zapotrzebowania na energię dotyczyły 36 wariantów (4 budynki o różnym współczynniku A/V, 3 rodzaje systemu wentylacji, 3 strefy klimatyczne). Otrzymane wyniki pokazały zależność wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową i końcową do ogrzewania od przyjętego systemu wentylacji, lokalizacji budynku czy współczynnika kształtu A/V. Przeprowadzona analiza nie pozwala na określenie dokładnego referencyjnego standardu energetycznego budynku wielorodzinnego w Polsce, ale jest dobrym punktem wyjścia do dalszych prac, mając szczególnie na uwadze toczące się obecnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prace nad udoskonaleniem systemu świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Słowa kluczowe: świadectwa charakterystyki energetycznej; budynki mieszkalne; klasy energetyczne; energia.

Estimation of the reference energy standard of multi-family residential buildings for the purpose of determining their energy class

Abstract. The article presents the results of calculations aimed at defining the reference energy standard of multi-family residential buildings for the purpose of determining their energy class. Calculations of energy demand were carried out for 36 variants (4 buildings with different A/V ratio, 3 types of ventilation systems, 3 climate zones). The obtained results showed the dependence of the energy need for heating and energy use for heating indicator on the assumed ventilation system, the location of the building or the A/V shape coefficient, and the range of obtained values is wide. The conducted analysis does not allow to determine the exact reference energy standard of amulti family building in Poland, but is a good starting point for further work, especially considering the ongoing at theMinistry of Investment and Development work on improving the energy performance certificate system.

Keywords: energy performance certificate; residential buildings; energy class; energy.

Literatura
[1] Building Performance Institute Europe (BPIE). 2015. „Implementing the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 2016. Featuring Country Reports.”. ISBN 978-972-8646-32-5.
[2] Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dz. Urz. UE L 001 z 4 stycznia 2003 r., s. 65.
[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dz. Urz. UE L 153 z 10 czerwca 2010 r., s. 13.
[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Dz. Urz. UE L 156 z 19 czerwca 2018 r., s. 75.
[5] PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej –Wymagania.
[6] PN-EN ISO 52016-1:2017-09 Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne – Część 1: Procedury obliczania.
[7] PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynków – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego – Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3.
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 376).
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.Wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690, z późniejszymi zmianami).
[10] Trząski Adrian, Joanna Rucińska. 2015. „Energy labeling of windows – Possibilities and limitations”. Solar Energy 120 (10): 158-174. DOI: 10.1016/j.solener. 2015.07.029.

Przyjęto do druku: 14.12.2018 r.

 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2019, strona 19-23 (spis treści >>)