logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.12.29
Artykuł przeglądowy

Wykorzystanie potencjału drewna w budownictwie ograniczone jest przez zapisy prawne. W artykule omówiono genezę powstania tych przepisów oraz rozważono przyszłe zmiany, które umożliwiłyby większe wykorzystanie drewna w budownictwie,przede wszystkim w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.

Słowa kluczowe: drewno; bezpieczeństwo pożarowe; reakcja na ogień; rozprzestrzenianie ognia; odporność ogniowa; budynki drewniane; przepisy prawne.

Legal barriers to use of structural timber in construction

Abstract. Full use of timber potential in construction is limited by legal provisions. The article discusses the origins of these regulations and considered future changes that would allow for greater use of timber in construction, in particular inmulti-family housing.

Keywords: timber; fire safety; reaction to fire; fire spreading; timber structures; law regulations

Literatura
[1] ITB AT-15-2855/98 Elementy z drewna klejonego warstwowo. MATHIS S.A., Francja.
[2] ITB AT-15-3175/98 Elementy z drewna klejonego warstwowo produkcji szwedzkiej MOELVEN TÖREBODAAB.
[3] ITB AT-15-2855/99 Elementy z drewna klejonego warstwowo. MATHIS S. A., Francja.
[4] ITBAT-15-4440/2000 Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo produkcji duńskiej firmy LILLEHEDEN A/S.
[5] Instrukcja nr 221. 1979. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
[6] Instrukcja nr 320. 1992. Badanie rozprzestrzeniania ognia. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
[7] JustAlar, Daniel Brandon, Joakim Noren. 2016. Execution of timber structures and fire. World Conference on Timber Engineering. WCTE 2016. Wiedeń, Austria: 22 – 25.
[8] Östman Birgit, Lars Boström. 2015. „Fire protection ability of wood covering”. Fire technology, Vol. 51, no 6: 1475 – 1493.
[9] PN-EN 13501-1+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.
[10] PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285).
[12] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. UUE 4.4.2011 L88).
[13] Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik. 2018. General rules for testing fire resistance of timber elements. Part 2 – test frames, test load, equipment measuring properties of the test specimens and their surroundings, conditions and procedure of testing, performance criteria.Annals ofWarsaw University of Life Sciences – SGGWForestry andWood Technology, No 101: 32 – 44.
[14] Sulik Paweł. 2017. „Wymagania z zakresu rozwiązań konstrukcyjnych stropów budynków mieszkalnych ze względu na bezpieczeństwo pożarowe”. Inżynier Budownictwa (7 – 8): 88 – 93.
[15] Sulik Paweł, Tomasz Gwiżdż. 2014. „Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne w świetle nowych przepisów normowych”. Materiały Budowlane 503 (7): 6 – 7.
[16] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2018. General rules for testing fire resistance of timber elements. Part 1 – introduction, sample elements, mounting structures and testing furnaces. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology, No 101: 20 – 31.
[17] Sulik Paweł, Wojciech Węgrzyński. 2014. „Podział przestrzeni w budynku a rozprzestrzenianie się pożaru”. Inżynier Budownictwa (5): 91 – 97.

Przyjęto do druku: 31.10.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 90-92 (spis treści >>)