logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Aneta Nowak-Michta, Politechnika Krakowska;Wydział Inżynierii Lądowej;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.11.19
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDKiA są pierwszym w kraju dokumentem, zawierającym wymagania dla betonów nawierzchniowych w zakresie parametrów struktury porowatości w stwardniałym betonie. Liczne badania oraz opublikowane wyniki w zakresie charakterystyk porów powietrznych w stwardniałych betonach zgodnie z PN-EN480-11wykazują, iż pomimo spełnienia wymagań przez domieszkę napowietrzającą, dość często nie uzyskuje się prawidłowej struktury napowietrzenia w stwardniałym betonie nawierzchniowym. W artykule zamieszczono niniejsze wymagania, ich genezę, schemat pobierania próbek, a także podjęto próbę wyjaśnienia problematyki braku stabilności napowietrzenia w stwardniałym betonie, będącej przyczyną częstego niespełniania wymagań w zakresie charakterystyk porów powietrznych w stwardniałych betonach. Analiza wykazała, iż celem badań na etapie projektowania mieszanek betonowych jest przede wszystkim sprawdzenie kompatybilności układu cement-domieszka
napowietrzająca-superplastyfikator, natomiast kontrola jakości wbudowanego w nawierzchnię betonu uwzględnia wpływ procesów technologicznych, które w istotny sposób wpływają na strukturę porów powietrznych w stwardniałym betonie.

Słowa kluczowe: napowietrzenie; charakterystyka porów powietrznych; beton napowietrzony; beton nawierzchniowy.

GDDKiA requirements in terms of air voids characteristic
in hardened concretes

Abstract. General Technical Specifications GDDKiAis the first document in the country that contains requirements for pavement concrete in terms of air-voids parameters in hardened concrete. Numerous studies and published results in the field of air-voids characteristics in hardened concretes according to PN-EN 480-11 show that, despite meeting the air-entraining admixture requirements, quite often the correct air-void system is not obtained in hardened pavement concrete. The article contains the requirements, their genesis, sampling scheme, as well as an attempt to explain the problem of lack of air-void stability in hardened concrete, which is the reason for frequent failure to meet the requirements for the characteristics of air voids in hardened concretes. The analysis showed that the aim of the tests at the stage of designing concrete mixes is first of all to check the compatibility of cement-air-entraining admixture-superplasticizer,while the quality control of embedded concrete takes into account the influence of technological processes that significantly affect the structure of air-voids in hardened concrete.

Keywords: air entraining; air void characteristic; air-entrained concrete; pavement concrete.

Literatura
[1] ACIEducationBulletinE4-03. 2003. „Chemical admixtures for concrete”. Prepared under the direction and supervision of ACI Committee E-701 Materials for Concrete Construction.
[2] Barfield Mary, Nader Ghafoori. 2012. „Air-entrained self-consolidating concrete:Astudy of admixture sources”. Construction and Building Materials 26: 490 – 496.
[3] Du Lianxiang, Kevin J. Folliard. 2005. „Mechanisms of air entrainment in concrete”. Cement and Concrete Research 35: 1463 – 1471.
[4] Jawański Witold. 2014. Struktura napowietrzenia mieszanki betonowej i betonu stwardniałego a jego rzeczywista mrozoodporność. VIII konferencja DNI BETONU.
[5] Łukowski Paweł. 2016.Modyfikacja materiałowa betonu. Polski Cement.
[6] Mayercsik Nathan P., Matthieu Vandamme, Kimberly E.Kurtis. 2016. „Assessing the efficiency of entrained air voids for freeze-thaw durability throughmodelling”.Cement andConcreteResearch 88: 43 – 59.DOI: 10.1016/j.cemconres.2016.06.004.
[7] Ogólne specyfikacje techniczne D-05.03.04. „Nawierzchnia z betonu cementowego”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wzorcowe Dokumenty Kontraktowe (WDK) dla systemów „Projektuj i buduj” i „Utrzymaj standard” https://www.gddkia.gov.pl/pl/1995/Wzorcowe- Warunki-Kontraktowe-WWK-dla-systemu- Projektuj-i-buduj (pobrano 08-2017).
[8] PigeonMichel, Richard Pleau. 1995. Durability of concrete in cold climates. E&FN SPON.
[9] Pigeon Michel, Patrick Plante, Francois Saucier. 1990. „Air-void stability. 4. Retempering”. ACI Materials Journal 87.
[10] PigeonMichel, Patrick Plante,Michel Plante. 1989. „Air-void stability. 1. Influence of silica fume and other parameters”. ACI Materials Journal 86: 482 – 490.
[11] Plante Patrick, Michel Pigeon, Francois Saucier. 1985. „Air-void stability. 2. Influence of superplasticizers and cement”. ACIMaterials Journal 86.
[12] PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie.
[13] PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
[14] Ramachandran V.S. 2001. Concrete admixtures handbook. USA. Notes Publications.
[15] Saucier Francois, Michel Pigeon, George Cameron. 1991. „Air-void stability. 5. Temperature, general analysis and performance index”. ACI Materials Journal 88: 25 – 36.
[16] Saucier Francois, Michel Pigeon, Patrick Plante. 1990. „Air-void stability. 3. Field-tests of superplasticized concretes”. ACIMaterials Journal 87: 3 – 11.

Przyjęto do druku: 13.09.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2018, strona 68-70 (spis treści >>)