logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Dorner Electronic (reklama)
Okładka II - Cement Ożarów (reklama)
Okładka III - ITB (reklama)
Okładka IV - papy ICOPAL (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

M. Batog, K. Synowiec, D. Dziuk, M. M. Iler – Beton zawierający cement wapniowo-siarczanoglinianowy (CSA) / Properties of concrete containing calcium sulphoaluminate cement (CSA)... 5
cytuj/citation: Batog Maciej, Synowiec Katarzyna, Iler Marchi Maurizio, Dziuk Damian. 2018. Beton zawierający cement wapniowo-siarczanoglinianowy (CSA). Materiały Budowlane 554 (10): 5-8 DOI: 10.15199/33.2018.10.01

M. Tałaj, K. Wandoch – Możliwości zastosowania nowych rodzajów cementów wieloskładnikowych CEM II/C-M (S-V) oraz CEM VI (S-V) w budownictwie / Usage possibilities of new ternary cements CEM II/C-M (S-V) and CEM VI (S-V) in construction ... 10
cytuj/citation: Tałaj Michał, Wandoch Karol. 2018. Możliwości zastosowania nowych rodzajów cementów wieloskładnikowych CEM II/C-M (S-V) oraz CEM VI (S-V) w budownictwie. Materiały Budowlane 554 (10): 10-12 DOI: 10.15199/33.2018.10.02

J. Pizoń, B. Łaźniewska-Piekarczyk – Wpływ domieszek przyspieszających twardnienie na wytrzymałość zapraw cementowych / Influence of accelerating admixtures on compressive strength of cement mortars  ... 14
cytuj/citation: Pizoń Jan, Łaźniewska-Piekarczyk Beata. 2018. Wpływ domieszek przyspieszających twardnienie na wytrzymałość zapraw cementowych. Materiały Budowlane 554 (10): 2-3 DOI: 10.15199/33.2018.10.03

F. Chyliński, P. Łukowski – Wykorzystanie odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu / Valorization of waste from the production of titanium dioxide as an additive for concrete ... 18
cytuj/citation: Chyliński Filip, Łukowski Paweł. 2018. Wykorzystanie odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu. Materiały Budowlane 554 (10): 18-21 DOI: 10.15199/33.2018.10.04

D. M. Gil, G. L. Golewski – Korzyści ekologiczne i ekonomiczne z wykorzystania w betonie krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki zagęszczonej / Ecological and economic benefits resulting from the use of total addition of siliceous fly ash and compacted silica fume in concrete ... 22
cytuj/citation: Gil Damian Marek, Golewski Grzegorz Ludwik. 2018. Korzyści ekologiczne i ekonomiczne z wykorzystania w betonie krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki zagęszczonej. Materiały Budowlane 554 (10): 30-32 DOI: 10.15199/33.2018.10.05

P. Wolka, W. Żebrowski, B. Karczewski – Nowoczesne betonowe posadzki przemysłowe z dodatkiem naturalnej pucolany / Modern industrial concrete floors with natural pozzolana ... 26
cytuj/citation: Wolka Paweł, Żebrowski Wojciech. 2018. Nowoczesne betonowe posadzki przemysłowe z dodatkiem naturalnej pucolany. Materiały Budowlane 554 (10): 26-29 DOI: 10.15199/33.2018.10.06

G. L. Golewski – Korzyści środowiskowe z optymalnego wykorzystania popiołów lotnych w betonie / Environmental benefits of optimum utilization of fly ash in concrete ... 30
cytuj/citation: Golewski Grzegorz Ludwik. 2018. Korzyści środowiskowe z optymalnego wykorzystania popiołów lotnych w betonie. Materiały Budowlane 554 (10): 30-32 DOI: 10.15199/33.2018.10.07

M. Juszczyk – Zarządzanie kosztami w fazie projektowania z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w modelu BIM / Cost management in the design phase with regard to the changes made to the BIM model ... 33
cytuj/citation: Juszczyk Michał. 2018. Zarządzanie kosztami w fazie projektowania z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w modelu BIM. Materiały Budowlane 554 (10): 33-35. DOI: 10.15199/33.2018.10.08

B. Nowogońska, J. Korentz – Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych / The value of consumption and the restores costs properties ... 36
cytuj/citation: Nowogońska Beata, Korentz Jacek. 2018. Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych. Materiały Budowlane 554 (10): 36-38. DOI: 10.15199/33.2018.10.09

L. Korona, J. Harasymiuk – Uwarunkowania prawne rozwoju elektrowni wiatrowych w Polsce / Legal conditions of wind power farms development in Poland  ... 38
cytuj/citation: Korona Lucyna, Harasymiuk Jolanta. 2018. Uwarunkowania prawne rozwoju elektrowni wiatrowych w Polsce. Materiały Budowlane 554 (10): 38-40. DOI: 10.15199/33.2018.10.10

T. Nicer, M. Rogalska – Analiza wykonania nadbudowy w aspekcie regulacji zawartych w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego / Analysis of the feasibility of superstructure in forms of regulations contained in the draft of Urban Planning and Construction Code in Poland ... 41
cytuj/citation: Nicer Tomasz, Rogalska Magdalena. 2018. Analiza wykonania nadbudowy w aspekcie regulacji zawartych w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Materiały Budowlane 554 (10): 41-42 DOI: 10.15199/33.2018.10.11

E. Plebankiewicz, K. Zima, J. Malara, S. Biel – Analiza statystyczna usterek w budynkach mieszkalnych / Statistical analysis of defects in residential buildings ... 43
cytuj/citation: Plebankiewicz Edyta, Krzysztof Zima, Jarosław Malara, Sebastian Biel. 2018. Analiza statystyczna usterek w budynkach mieszkalnych. Materiały Budowlane 554 (10): 43-46 DOI: 10.15199/33.2018.10.12

P. Sobczyński, Z. Owsiak – Problematyka kosztorysowania inwestycji budowlanych na przykładzie kamiennej, zabytkowej elewacji / The issues of cost estimation of construction projects on the example of stone historic façade ... 46
cytuj/citation: Sobczyński Paweł, Owsiak Zdzisław. 2018. Problematyka kosztorysowania inwestycji budowlanych na przykładzie kamiennej, zabytkowej elewacji. Materiały Budowlane 554 (10): 46-48. DOI: 10.15199/33.2018.10.13

E. Szafranko, J. Harasymiuk, J. A. Pawłowicz – Dokumentacja techniczna budynku jako podstawa wydania pozwolenia na budowę / Technical documentation of the building as the basis for obtaining a building permit ... 49
cytuj/citation: Szafranko Elżbieta, Harasymiuk Jolanta, Pawłowicz A. Joanna. 2018. Materiały Budowlane 554 (10): 49-51. DOI: 10.15199/33.2018.10.14

J. Bizon-Górecka, J. Górecki, M. Szewczyk – Dojrzałość projektowa przedsiębiorstw budowlanych w Polsce i w Anglii / Project maturity of construction company on the example in Poland and in England ... 52
cytuj/citation: Bizon-Górecka Jadwiga, Górecki Jarosław, Szewczyk Mariusz. 2018. Dojrzałość projektowa przedsiębiorstw budowlanych w Polsce i w Anglii. Materiały Budowlane 554 (10): 52-54. DOI: 10.15199/33.2018.10.15

K. Kaczorek, J. Kulejewski, N. Ibadov – Szacowanie czasu wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania czynników ryzyka / Construction works time estimation with taking into account interactions between risk factors ... 55
cytuj/citation: Kaczorek Krzysztof, Kulejewski Janusz, Ibadov Nabi.2018. Szacowanie czasu wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania czynników ryzyka. Materiały Budowlane 554 (10): 55-58. DOI: 10.15199/33.2018.10.16

A. Krawczyńska-Piechna, P. Krzemiński – Koncepcja nowego podejścia do oceny ryzyka w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych / Risk assessment for construction project management – a concept of a new approach ... 59
cytuj/citation: Krawczyńska-Piechna Anna, Krzemiński Paweł. 2018.Koncepcja nowego podejścia do oceny ryzyka w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Materiały Budowlane 554 (10): 59-61. DOI: 10.15199/33.2018.10.17

A. Leśniak, M. Juszczyk, G. Piskorz – Grupowanie czynników opóźnienia realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem analizy skupień / Delays factors of a completion construction project aggregation with the use of cluster analysis ... 62
cytuj/citation: Leśniak Agnieszka, Juszczyk Michał, Piskorz Grzegorz. 2018. Grupowanie czynników opóźnienia realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem analizy skupień. Materiały Budowlane 554 (10): 62-65. DOI: 10.15199/33.2018.10.18

A. Leśniak, M. Górka – Wybrane aspekty zarządzania jakością procesu montażu fasad aluminiowo-szklanych / Selected aspects of quality management of the aluminum – glass facade installation process ... 65
cytuj/citation: Leśniak Agnieszka, Górka Monika. 2018. Wybrane aspekty zarządzania jakością procesu montażu fasad aluminiowo-szklanych. Materiały Budowlane 554 (10): 65-67. DOI: 10.15199/33.2018.10.19

K. Pietrzak, Z. Tokarski, H. Leenders – Analiza hałaśliwości innowacyjnej nawierzchni z asfaltu porowatego / Analysis of noise for innovative road surface with porous asphalt ... 68
cytuj/citation: Pietrzak, Tokarski, Leanders. 2018. Analiza hałaśliwości innowacyjnej nawierzchni z asfaltu porowatego. Materiały Budowlane 554 (10): 68-70. DOI: 10.15199/33.2018.10.20

A. Więckowski – Cykle realizacji zadań budowlanych i niezbędne zapasy czasowe / Cycles of building tasks realization and required time buffers ... 71
cytuj/citation: Więckowski Andrzej. 2018. Cykle realizacji zadań budowlanych i niezbędne zapasy czasowe. Materiały Budowlane 554 (10): 71-73 DOI: 10.15199/33.2018.10.21

D. M. Gil, G. L. Golewski – Korzyści ekologiczne i ekonomiczne z wykorzystania w betonie krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki zagęszczonej / Influence of a hydrophilic response on concrete properties ... 22
cytuj/citation: Ciak Natalia, Ciak Marek J. 2018. Wpływ środka hydrofilowego na właściwości betonu. Materiały Budowlane 554 (10): 74-76. DOI: 10.15199/33.2018.10.22

A. Zieliński – Wpływ rodzaju cementu na podatność na pękanie spowodowane ograniczeniem skurczu wysokowartościowych betonów samozagęszczalnych / Influence of the cement type on the potential for cracking caused by restrained shrinkage of high-performance self-consolidating concrete ... 77
cytuj/citation: Zieliński Adam. 2018. Wpływ rodzaju cementu na podatność na pękanie spowodowane ograniczeniem skurczu wysokowartościowych betonów samozagęszczalnych. Materiały Budowlane 554 (10): 77-79. DOI: 10.15199/33.2018.10.23

J. Gołaszewski, G. Cygan, M. Gołaszewska – Porównanie właściwości stwardniałych zapraw cementowych z domieszką napowietrzająco-uplastyczniającą i zapraw cementowo-wapiennych / Comparison of the properties of hardened cementitious mortars with air-entraining plasticing admixture and cement-lime mortars ... 79
cytuj/citation: Gołaszewski Jacek, Cygan Grzegorz, Gołaszewska Małgorzata. 2018. Porównanie właściwości stwardniałych zapraw cementowych z domieszką napowietrzająco-uplastyczniającą i zapraw cementowo-wapiennych. Materiały Budowlane 554 (10): 79-81. DOI: 10.15199/33.2018.10.24

A. Nicał, J. Nitka, J. Rosłon – Perspektywy wdrożenia koncepcji górnictwa miejskiego w Polsce / Urban mining implementation perspectives in Poland ... 82
cytuj/citation: Nicał Aleksander, Nitka Jacek, Rosłon Jerzy. 2018. Perspektywy wdrożenia koncepcji górnictwa miejskiego w Polsce. Materiały Budowlane 554 (10): 82-84. DOI: 10.15199/33.2018.10.25

A. Pietrzak, M. Ulewicz – Wpływ poużytkowych odpadów wykładzin samochodowych na parametry wytrzymałościowe zapraw cementowych / Effect of post-consumer automotive lining carpets waste on the strength parameters of cement mortars  ... 85
cytuj/citation: Pietrzak Alina, Ulewicz Małgorzata. 2018. Wpływ poużytkowych odpadów wykładzin samochodowych na parametry wytrzymałościowe zapraw cementowych. Materiały Budowlane 554 (10): 85-86. DOI: 10.15199/33.2018.10.26

A. Zieliński – Ulepszenie normowych metod pomiarowych do rejestracji skurczu autogenicznego materiałów o matrycy cementowej / Improvement of the standard measurement methods for recording of the autogenous shrinkage of cement matrix materials ... 87
cytuj/citation: Zieliński Adam. 2018. Ulepszenie normowych metod pomiarowych do rejestracji skurczu autogenicznego materiałów o matrycy cementowej. Materiały Budowlane 554 (10): 87-90. DOI: 10.15199/33.2018.10.27

J. Zabielski, P. Bogacz – Problematyka naprawy płyt balkonowych w obiektach zabytkowych / Problems of balcony slaps repair in historic buildings ... 91
cytuj/citation: Zabielski Jacek, Bogacz Piotr. 2018. Problematyka naprawy płyt balkonowych w obiektach zabytkowych. Materiały Budowlane 554 (10): 91-92. DOI: 10.15199/33.2018.10.28

R. Bucoń, A. Czarnigowska – Metoda określania jakości i liczebności rusztowań budowlanych na przykładzie województwa mazowieckiego / A method of determining the quality and quantity of construction scaffolding on example of the mazowieckie voivodeship ... 93
cytuj/citation: Bucoń Robert, Czarnigowska Agata. 2018. Metoda określania jakości i liczebności rusztowań budowlanych na przykładzie województwa mazowieckiego. Materiały Budowlane 554 (10): 93-96. DOI: 10.15199/33.2018.10.29

M. Banach, R. Marcinkowski – Wspomaganie planowania pracy maszyn montażowych przy budowie prefabrykowanych obiektów kubaturowych / Supporting the planning of the work of assembly machines in the construction of prefabricated cubature objects  ... 96
cytuj/citation: Marcinkowski Roman, Banach Maciej. 2018. Wspomaganie planowania pracy maszyn montażowych przy budowie prefabrykowanych obiektów kubaturowych. Materiały Budowlane 554 (10): 96-98. DOI: 10.15199/33.2018.10.30

A. Radziejowska, J. Rubacha – Weryfikacja metody oceny komfortu akustycznego budynku mieszkalnego / Evaluation of the acoustic comfort of a residential building ... 99
cytuj/citation: Radziejowska Aleksandra, Rubacha Jarosław. 2018. Weryfikacja metody oceny komfortu akustycznego budynku mieszkalnego. Materiały Budowlane 554 (10): 99-103. DOI: 10.15199/33.2018.10.31

I. Szer – Warunki klimatyczne podczas prac budowlanych na rusztowaniu / Climatic conditions on scaffolding during construction works ... 104
cytuj/citation: Szer Iwona. 2018. Warunki klimatyczne podczas prac budowlanych na rusztowaniu. Materiały Budowlane 554 (10): 104-106 DOI: 10.15199/33.2018.10.32

M. Szóstak – Wpływ wybranych rodzajów robót na wypadkowość w budownictwie / The influence of selected types of works on accident phenomenon in the construction ... 107
cytuj/citation: Szóstak Mariusz. 2018. Wpływ wybranych rodzajów robót na wypadkowość w budownictwie. Materiały Budowlane 554 (10): 107-109 DOI: 10.15199/33.2018.10.33

J. A. Pawłowicz, M. Nakielska – Modelowanie budynków z danych skaningowych 3D na potrzeby Building Information Modeling / Model making of buildings form scanning data 3D for the needs of Building Information Modeling ... 110
cytuj/citation: Pawłowicz Joanna A., Nakielska Magdalena. 2018. Modelowanie budynków z danych skaningowych 3D na potrzeby Building Information Modeling. Materiały Budowlane 554 (10): 110-112 DOI: 10.15199/33.2018.10.34

P. Roszkowski, G. Kimbar – Zagrożenia pożarowe w silosach rolniczych / Fire hazards in agricultural silos ... 113
cytuj/citation: Roszkowski Paweł, Kimbar Grzegorz. 2018. Zagrożenia pożarowe w silosach rolniczych. Materiały Budowlane 554 (10): 113-116. DOI: 10.15199/33.2018.10.35

Ł. Drobiec – Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy wokół okna. Część 2 / Tests of natural scale AAC walls subjected to compression – analysis of the zone around the window. Part 2 ... 118
cytuj/citation: Drobiec łukasz. 2018. Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy wokół okna. Część 2. Materiały Budowlane 554 (10): 118-120 DOI: 10.15199/33.2018.10.37

L. Runkiewicz, P. Lewiński, J. Szulc, S. Dudziak - Zagrożenia bezpieczeństwa żelbetowych zbiorników prostokątnych w oczyszczalniach ścieków spowodowane nadmiernymi siłami poziomymi w strefach płyt dennych / Safety hazard of reinforced concrete rectangular tanks in sewage treatment plants caused by excessive horizontal forces in the ground slab zone ... 127
cytuj/citation: Runkiewicz Leonard ,Lewiński Paweł, Szulc Jarosław, Dudziak Sławomir. 2018. Zagrożenia bezpieczeństwa żelbetowych zbiorników prostokątnych w oczyszczalniach ścieków spowodowane nadmiernymi siłami poziomymi w strefach płyt dennych. Materiały Budowlane 554 (10): 127-129 DOI: 10.15199/33.2018.10.39

M. Lechman - Modele przekrojowe do analizy nośności murowych konstrukcji wieżowych / Section models for analysis of the resistance of masonry tower structures ... 130
cytuj/citation: Lechman Marek. 2018. Modele przekrojowe do analizy nośności murowych konstrukcji wieżowych. Materiały Budowlane 554 (10): 129-130. DOI: 10.15199/33.2018.10.40

M. Kociniak - Design problems of two neighbouring cooling towers / Problemy dotyczące projektowania dwóch sąsiadujących chłodni kominowych ... 131
cytuj/citation: Kociniak Michał. 2018. Design problems of two neighbouring cooling towers. Materiały Budowlane 554 (10): 131-134. DOI: 10.15199/33.2018.10.41

R. Krupa, M. Burda, P. Kubica, P. Sulik - Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 2 / Assessment of the impact on the construction process changes in technical and construction regulations. Part 2 ... 135
cytuj/citation: Krupa Rafał, Burda Marcin, Kubica Przemysław, Sulik Paweł. 2018. Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 2. Materiały Budowlane 554 (10): 135-139. DOI: 10.15199/33.2018.10.42

 

Locafiplus - Seminarium

WPPK - XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji - Szczyrk 

Painpol (reklama)

 TEMAT WYDANIA - Cement oraz dodatki i domieszki do betonu

 Immerbau - Specjalistyczna chemia budowlana

 Chryso

 Albocel (reklama)

 Biuro Targów Monachijskich w Polsce

 Astra - technologia betonu (reklama)

 Konferencja z cyklu Edukacja Menedżerska Budowlanych

 XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Częstochowie

 NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

M. Kaśkosz„Umarł król, niech żyje król” czyli o wyższości prefabrykatu w modułowym budownictwie mieszkaniowym ... 116
cytuj: Kaśkosz Marcin. 2018. „Umarł król, niech żyje król” czyli o wyższości prefabrykatu w modułowym budownictwie mieszkaniowym. Materiały Budowlane 554 (10): 116-117. DOI: 10.15199/33.2018.10.36

Fakro (reklama)

DACHY - TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka - Próba sprawdzenia współdziałania wełny i płyt PIR ... 122
cytuj: Patoka Krzysztof. 2018. Próba sprawdzenia współdziałania wełny i płyt PIR. Materiały Budowlane 554 (10): 122-126. DOI: 10.15199/33.2018.10.38

BIM W BUDOWNICTWIE

D. Fedko, P. DymarskiCzy BIM to tylko model 3D – o roli technologii BIM w procesie realizacji inwestycji ... 140
cytuj: Dawid Fedko, Piotr Dymarski. 2018. Czy BIM to tylko model 3D – o roli technologii BIM w procesie realizacji inwestycji. Materiały Budowlane 554 (10): 140-141 DOI: 10.15199/33.2018.10.43

Odbyło się spotkanie dotyczące powołania polskiego oddziału buildingSMART ... 141

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

A. Wesołowska - Wysokie standardy, większe bezpieczeństwo ... 142

ZCB Owczary (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń – sierpień 2018 roku ... 144
cytuj: Kobylarz Janusz. 2018. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń – sierpień 2018 roku. Materiały Budowlane 554 (10): 144-145 DOI: 10.15199/33.2018.10.44

Viatop (reklama)

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w sierpniu 2018 roku ... 146
cytuj: Kowalska Małgorzata. 2018. Produkcja materiałów budowlanych w sierpniu 2018 roku. Materiały Budowlane 554 (10): 146-148 DOI: 10.15199/33.2018.10.45

reklama Canastol

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów dla budownictwa w sierpniu 2018 roku ... 149

Innowacyjny system sterowania dla przemysłu betonów ... 150

reklama DornerBatch

A. Bratkowski - List otwarty do Członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych ... 151

K. Wiśniewska - Rozstrzygnięcie konkursu „Modernizacja Roku 2017” ... 152

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 153

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich