logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Burda Marcin, Krupa Rafał, Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
Kubica Przemysław, Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
Sulik Paweł, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.07.01

W artykule przedstawiono ocenę wpływu zmian w Warunkach Technicznych wprowadzonych 1 stycznia 2018 r. dotyczących bezpieczeństwa pożarowego [4]. Porównano brzmienie przepisu przed i po zmianie; wskazano kierunki zmiany; dokonano oceny wpływu zmian na proces budowlany oraz przedstawiono wątpliwości interpretacyjne.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe budynków; przepisy techniczne; warunki techniczne.

The impact of changes in technical and construction regulations
on the construction process focus on fire safety. Part 1

The article presents an assessment of the impact of changes in the field of fire safety introduced on 1 January 2018 in the Polish Law Technical Conditions [4]. Changes of the wording of the recipe before and after the change were compared; general direction of changeswere indicated; the impact of the changes on the construction process; aswell as interpretation doubtswas presented.

Keywords: fire safety of buildings; technical regulations; Technical Conditions.

Literatura
[1] PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
[2] PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
[3] Roszkowski Paweł, Paweł Sulik. 2017. „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego przekryć dachowych o powierzchni większej niż 1000 m2”. Materiały Budowlane 534 (2): 46 – 48. DOI: 10.15199/33.2017.02.11.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 8.12.2017 r. poz. 2285).
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami, obowiązującymi do końca 2017 r.).
[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.4.2011.
[7] Sulik Paweł, Tomasz Gwiżdż. 2014. „Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne w świetle nowych przepisów normowych”.Materiały Budowlane (7): 6 – 7.
[8] Sulik Paweł,Wojciech Chruściel. 2014. „Sposoby zabezpieczania elewacji wykonanych w technologii ETICS przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego”. Inżynier Budownictwa (3): 62 – 66.
[9] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 (obowiązuje od 7.06.2017 r.).

Przyjęto do druku: 04.06.2018 r.

 

Przeczytaj cały arykuł >>

Materiały Budowlane 07/2018, str. 2-5 (spis treści >>)