logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.06.14

(Doniesienie naukowe)

Streszczenie. Zaprojektowanie przegród zewnętrznych spełniających kryterium cieplno-wilgotnościowe wymaga zastosowania innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych. W artykule przedstawiono analizę przepisów prawnych, charakterystykę wybranych materiałów do izolacji cieplnej oraz wyniki obliczeń parametrów fizykalnych wybranych ścian zewnętrznych i złączy budowlanych o zróżnicowanych układach materiałowych, z zastosowaniem programu komputerowego TRISCO. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz dokonano oceny jakości cieplno-wilgotnościowej w świetle wymagań cieplnych.

Słowa kluczowe: projektowanie cieplno-wilgotnościowe; ściany zewnętrzne; wymagania prawne.

***

Hygrothermal design of external walls and their joints

Abstract. To design of external walls meeting the hygrothermal criterion requires the use of innovative thermal insulation materials. The paper presents legislation analysis, characteristics of selected materials for thermal insulation and results of calculations of physical parameters selected external walls and joints with differentmaterial systems using the TRISCOsoftware. On the basis of calculations and analysis assesses the hygrothermal quality in relation to the legal requirements.

Keywords: hygrothermal design; external walls; legal requirements.

Literatura
[1] Cichewicz Natalia. 2017. Analiza porównawcza parametrów fizykalnych złączy ścian zewnętrznych dwuwarstwowych w świetle nowych wymagań cieplnych. Praca dyplomowa magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego. Bydgoszcz. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
[2] Dylla Andrzej. 2015. Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
[3] Pawłowski Krzysztof. 2016. Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy. Warszawa. Grupa Medium.
[4] PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[5] PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach – Metoda obliczania obciążenia cieplnego.
[6] PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.
[7] PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania.
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285).
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U. z 2015 r., poz. 376).
[10] UchwałaRadyMinistrówz 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”.
[11] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Przyjęto do druku: 24.05.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 06/2018, str. 48-51 (spis treści >>)