logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Edyta Staniszewska, Instytut Techniki Budowlanej, Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.07.26

Ocena prawidłowości wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych powinna być wykonywana nie tylko przez organy nadzoru budowlanego, prowadzące kontrolę tych wyrobów zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych [6], ale również przez stosujących, czyli uczestników procesu budowlanego.  (...)

Literatura
[1] Panek Anna, Anna Kukulska-Grabowska, Katarzyna Hatowska. 2015. „Rola ITB w procesie wprowadzania innowacyjnych wyrobów budowlanych na rynek krajowy i europejski”. Materiały Budowla ne (11): 18 – 20. DOI: 10.15199/33.2015.11.04.
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1966).
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 21, z późn. zm.).
[5] Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane – druk sejmowy nr 2493.
[6] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).
[7] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.).
[8] Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165).
[9] Wall Sebastian. 2017. „Zmiany w krajowym systemie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych”.MateriałyBudowlane537(5):121–123. DOI: 10.15199/33.2017.05.50.

Otrzymano: 12.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 7/2017, str. 79-81 (spis treści >>)