logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Underpasses accessible to persons with disabilities

dr inż. Krzysztof Kaperczak, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ORCID: 0000–0001–9316–7712
prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ORCID: 0000-0002-0504-2360

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.02.02
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule omówiono temat dostosowania przejść podziemnych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Odnosząc się do aktualnego stanu prawnego determinującego stosowane rozwiązania, zaprezentowano wielopoziomowe przejścia bezkolizyjne z podkreśleniem ich wad i zalet.
Słowa kluczowe: drogi; przejście podziemne; niepełnosprawni.

Abstract. This article discusses the subject of adjusting underpasses to the needs and abilities of persons with disabilities. Referring to the current legal status that determines the applied solutions, it focuses on the description of multi-level collision-free underpasses, emphasizing the advantages and disadvantages of underpasses.
Keywords: roads; underpass; disabled people.

Literatura
[1] Gajewska B., M. Czerniak. 2003. „Droga dla pieszych widziana przez przechodniów, w tym przez osoby niepełnosprawne”. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, vol. 2, nr 1, s. 7 – 32.
[2] Kaperczak Krzysztof. 2017. Rozprawa doktorska „Propozycja poprawy dotychczasowych rozwiązań w zakresie dostępności obiektów inżynierskich dla osób niepełnosprawnych”. Wydawnictwa Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ss. 202.
[3] Kaperczak Krzysztof, Barbara Rymsza. 2018. „Pochylnia wewnątrzschodowa”. Materiały Budowlane 551 (7): 48 – 49.DOI: 10.15199/33.2018.07.14.
[4] Kraków. Obowiązują już standardy dostępności – sprawdź, jak je stosować, woj. małopolskie, Kraków. https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/ obowiazuja-juz-standardy-dostepnosci-sprawdz-jak-je-stosowac.
[5] Łódzki standard dostępności. Łódź Niepełnosprawni. https://uml.lodz. pl/niepelnosprawni/bez-barier/lodzki-standard-dostepnosci/.
[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.).
[7] RozporządzenieMinistra Transportu i GospodarkiMorskiej zmaja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.).
[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987).
[9] Rymsza Barbara, Krzysztof Kaperczak. 2015. Standardy dostępności dla Miasta StołecznegoWarszawy,maszynopis opracowany na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st.Warszawy.Warszawa, ss. 98.
[10] Rymsza Barbara, Krzysztof Kaperczak. 2018. „Ocena lekkiej pochylni zastępczej ułatwiającej dostęp osób niepełnosprawnych do obiektów inżynierskich”. Archives of Institute of Civil Engineering, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 26: 193 – 20. DOI: 10.21008/j, 1897-4007.2018.26.15.
[11] Rymsza Barbara, Krzysztof Kaperczak. 2020. „Synergia w dostępie do przystanków komunikacji publicznej”. Drogownictwo 5: 146 – 149.
[12] Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami https://www.gov.pl/web/rozwoj/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob- -z-niepelnosprawnosciami.
[13] Standardy dostępności dla miasta Gdyni. https://www.zdiz.gdynia. pl/dokumenty/ud/standardy.pdf.
[14] Warszawa wprowadziła „Standardy dostępności” https://www.um.warszawa. pl/aktualnosci/warszawa-wprowadzi-standardy-dostepnosci. 

Przyjęto do druku: 18.01.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 02/2021, strona 24-25 (spis treści >>)