logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Nowelizacja tej ustawy ma wprowadzić jasny i przejrzysty podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu gospodarką wodną i utrzymaniu infrastruktury wodnej – przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów funkcjonalności, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i efektywności ekonomicznej.

Założenia do projektu ustawy Prawo wodne, przedłożone przez ministra środowiska, przyjęła 21 października br. Rada Ministrów. Zaproponowane w projekcie nowe regulacje prawne mają umożliwić realizację polityki gospodarowania wodami, określonej w Ramowej Dyrektywie Wodnej Unii Europejskiej (RDW). Dyrektywa ta ustanawia ramy wspólnotowego działania w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej.

Przygotowane przez resort środowiska regulacje mają rozwiązać liczne problemy związane z podziałem zadań między organami administracji rządowej i samorządowej w gospodarowaniu wodami i stworzyć czytelne podstawy prawne do egzekwowania odpowiedzialności za ich realizację. Osiągnięcie tego celu mają umożliwić zaproponowane w założeniach do nowej ustawy zmiany struktury prawno-organizacyjnej organów administracji publicznej w sprawach gospodarowania wodami.
Kolejne zmiany mają dotyczyć stworzenia racjonalnego systemu finansowania gospodarki wodnej oraz wzmocnienia nadzoru ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej nad instytucjami funkcjonującymi w obszarze gospodarki wodnej.

Projekt przewiduje też zmniejszenie liczby organów i urzędów z 15 (8 urzędów żeglugi śródlądowej i 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej) do 6 urzędów gospodarki wodnej (administracji rządowej) i 2 państwowych osób prawnych: zarządu dorzecza Wisły i zarządu dorzecza Odry. Do obowiązków tych ostatnich będzie należało m.in. zarządzanie śródlądowymi drogami wodnymi i granicznymi, a także ochrona przeciwpowodziowa. Pozostałe zaś wody płynące będą utrzymywać i prowadzić na nich inwestycje marszałkowie województw, przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Fundusze na ten cel mają pozyskiwać z części wpływów z opłat i kar środowiskowych oraz z NFOŚiGW i jego wojewódzkich oddziałów. 

Funkcję centralnego organu rządowego w sprawach gospodarowania wodami, a zwłaszcza zarządzania nimi i korzystania z nich, ma pełnić prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), który będzie nadzorował nowo powołane urzędy gospodarki wodnej oraz zarządy dorzeczy Wisły i Odry. Natomiast prace KZGW ma nadzorować i koordynować minister ds. gospodarki wodnej. W gestii tego ministra będzie m.in. zatwierdzanie programów realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej sporządzanych przez prezesa KZGW, a także sprawozdań (finansowych i z działalności) zarządów dorzeczy Wisły i Odry.

Nowe przepisy zwiększą też rolę wojewodów w zarządzaniu infrastrukturą przeciwpowodziową. Z nimi trzeba też będzie uzgadniać plany inwestycyjne, a także aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz zarządzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy na tych terenach.

Źródło: założenia do projektu ustawy – Prawo wodne i www.premier.gov.pl

09.11.2014 r.