Projekt zmian zasad funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Teraz propozycję nowych procedur kontroli i poboru podatków konsultuje Minister Finansów – podało w komunikacie MG.

Przygotowując projekt rekomendacji zmian w ustawie Ordynacja podatkowa, MG kierowało się potrzebą stworzenia w Polsce optymalnych warunków do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w skali kraju, jak i transgranicznie. Zakres zaś tematyczny tworzonych regulacji prawnych obejmuje sześć zintegrowanych obszarów, a mianowicie:

1) zasady ogólne – zawierające przepisy dotyczące stosowania materialnego i procesowego prawa podatkowego, interpretacji prawa oraz definiujące elementy konstrukcji podatków itp.;
2) zasady powstawania i sukcesji obowiązku podatkowego;
3) przepisy dotyczące wymiaru zobowiązania podatkowego;
4) wykonywania zobowiązania podatkowego – terminy, zaległości, ulgi w spłacie, odsetki za zwłokę, wygasanie zobowiązania podatkowego itp.;
5) zasady postępowania podatkowego i kontroli wykonywania zobowiązania podatkowego;
6) pozostałe zagadnienia – dotyczące m.in. pozaprocesowych relacji z podatnikami i innymi organami.

Dokument ten powstawał przy współudziale partnerów społecznych, a propozycje rozwiązań były formułowane na podstawie ich opinii i doświadczeń.

Źródło: MG

29.10.2014 r.