78. posiedzenie sejmu zakończyło się uchwaleniem przez posłów m.in. nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz zmian w ustawie, wprowadzającej opodatkowanie dochodów firm zakładanych w tzw. rajach podatkowych.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
Zgodnie z nowymi przepisami, od umów zleceń będą pobierane składki emerytalne i rentowe. Składki od tych umów będą odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej (w 2014 r. wynosi ona 1680 zł). Nowelizacja przewiduje również, że obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym zostaną objęci członkowie rad nadzorczych, niezależnie od tego, czy podlegają oni ubezpieczeniu z innych tytułów lub pobierają emerytury lub renty. Dotychczas członkowie rad nadzorczych odprowadzali od swoich wynagrodzeń jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składek ma być przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem podmiot, w którym działa rada. Przepisy dotyczące oskładkowania dochodów członków rad nadzorczych mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku, a umów-zleceń od 1 stycznia 2016 roku. Nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zajmie się teraz senat.

Zmiana nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Uchwalona przez sejm ustawa zmieniającą nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw umożliwia objęcie od 1 stycznia 2015 roku polskim podatkiem dochodowym zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC – Controlled Foreign Corporations). Chodzi o firmy zakładane w tzw. rajach podatkowych, należące w całości lub części do polskich właścicieli i wspólników. Podatek zostanie nałożony na część uzyskiwanych przez zagraniczne firmy dochodów, która przypada na polskich właścicieli lub wspólników, mających co najmniej 25% udziałów w kapitale CFC. Przyjęcie projektu było konieczne ze względu na zbyt późną publikację w Dzienniku Ustaw regulacji prawnej w tej sprawie, przyjętej przez sejm 29 sierpnia 2014 roku. Zmienioną ustawę zaakceptował już także senat, a teraz trafi ona na biurko prezydenta RP. 

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Przyjęte przez posłów rozwiązania prawne mają poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza małych i średnich firm. Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców i zawiera przepisy ułatwiające ich kontakty z administracją oraz obniżające koszty prowadzenia firm. W ustawie znalazły się także rozwiązania ukierunkowane na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspieranie inwestycji. Prowadzenie firmy mają ułatwić m.in. zmiany w obowiązku wykonywania wstępnych pracowniczych badań lekarskich. Nie będą one konieczne np. gdy pracownik podejmie w ciągu 30 dni zatrudnienie na analogicznym stanowisku u tego samego lub innego pracodawcy. Teraz nad ustawą będzie pracował senat.

Nowelizacja ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym, Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym
Celem nowelizacji tych ustaw jest zapewnienie dodatkowych wpływów do Funduszu Kolejowego, co pozwoli maksymalnie wykorzystać środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ponadto, nowelizacja ustawy przewiduje czasowe podniesienie stawek opłaty paliwowej z jednoczesnym obniżeniem stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W latach 2015-2019 opłata paliwowa wzrośnie o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg, w zależności od rodzaju paliwa, i o tyle samo zostanie obniżona akcyza. 80% opłaty paliwowej trafi do Krajowego Funduszu Drogowego, a 20% do Funduszu Kolejowego. Przyjęta przez posłów nowelizacja tych ustaw będzie czekała na podpis prezydenta.

Źródło: sejm.gov.pl

27.10.2014 r.