Nowe przepisy mają podnieść standardy jakości realizowanych zamówień publicznych, zachęcić małych i średnich przedsiębiorców do ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego oraz propagować rozwiązania innowacyjne.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych zakłada m.in., że zamawiający, którzy w ogłoszonym przetargu przyjmą cenę jako wyłączne kryterium, będą musieli uzasadnić taką decyzję. Ma to ich zachęcić do stosowania także innych kryteriów, bez obawy o zarzut niegospodarności czy korupcję.
Ponadto, zmienione Prawo zamówień publicznych eliminuje dotychczasowy przepis o warunkach prowadzenia postępowań przetargowych w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki przy zamówieniach, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym. Jednocześnie pojawił się nowy przepis, określający zasady i procedury udzielenia zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym i o mniejszej wartości niż tzw. progi unijne.

Inne zmiany dotyczą m.in. wykluczenia wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując go nienależycie, oraz solidarnej odpowiedzialności podmiotów, które zobowiązały się do udostępnienia swoich zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego oraz ekonomicznego itp. ). Do ważnych zmian należy także wprowadzenie wymogu, aby oferenci w uzasadnionych przypadkach zatrudniali pracowników na podstawie umowy o pracę, a jej wycena nie powinna być niższa niż płaca minimalna.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, którą prezydent podpisał 15 września br., ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia.

Źródło: komunikat Kancelarii Prezydenta

17.09.2014 r.