Projekt ten, przyjęty przez Radę Ministrów 27 października br., zakłada m.in. większą przejrzystość regulacji prawnych, uproszczenie procedur oraz wprowadza jednakową terminologię, co ma zagwarantować wewnętrzną spójność przepisów dotyczących zawierania koncesji na roboty budowlane i usługi.

Nowe Prawo zamówień publicznych, którego projekt przygotował Urząd Zamówień Publicznych, wdraża przepisy dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie udzielania zamówień publicznych, w tym tzw. sektorową z 26 lutego 2014 r. (obwiązującą podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych). Polska ma czas na wdrożenie większości tych przepisów do 18 kwietnia 2016 roku, natomiast obowiązek przeprowadzania zamówień wyłącznie drogą elektroniczną został odroczony do 2018 roku.

Najważniejsze regulacje przewidziane w projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych to m.in.:

  • uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienia,
  • elektronizacja zamówień publicznych i wprowadzenia obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcami,
  • promowanie i realizowanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych (ochrona środowiska, integracja społeczna, innowacyjność),
  • zapewnienie małym i średnim przedsiębiorcom lepszego dostępu do rynku,
  • przestrzeganie prawa pracy, prawa ochrony środowiska i zabezpieczenia społecznego w zamówieniach publicznych.  

Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza również zmiany w zakresie kompetencji i zadań wykonywanych przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do którego będzie należało m.in.: przeprowadzanie kontroli, opracowywanie i upowszechnianie wzorcowych dokumentów oraz informacji i wytycznych dotyczących stosowania prawa zamówień publicznych. Zadaniem prezesa UZP będzie również upowszechnianie orzecznictwa Izby, sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także utrzymywanie platformy e-Zamówienia, nakładanie kar pieniężnych i występowanie z pozwem o unieważnienie umowy.

Źródło: www.premier.gov.pl i www.uzp.gov.pl

04.11.2015 r.