Rada Ministrów podjęła 15 września br. uchwałę w sprawie ustanowienia „Krajowego programu kolejowego do 2023 roku”, którego realizacja ma przyczynić się do poprawy jakości przewozów pasażerskich i towarowych.

Na wykonanie zadań przewidzianych w „Krajowym programie kolejowym” zostanie przeznaczone do 2023 roku 67,5 mld zł. Jego realizacją ma zająć się spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a nadzór nad jego wykonaniem powierzono ministrowi odpowiedzialnemu za transport. Program przewiduje m.in. wzrost długości linii kolejowych, wyposażonych w Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) oraz zwiększenie liczby skrzyżowań dwupoziomowych i zmodernizowanych przejazdów kolejowych. Zapowiada również inwestycje w ciągu „Magistrali Wschodniej” na trasach: Rzeszów/Kielce – Lublin – Białystok – Olsztyn, a także poprawę stanu technicznego linii ważnych dla ruchu towarowego, m.in. zapewniających ominięcie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i górnośląskiej oraz dostęp do portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

W komunikacie CIR wśród najważniejszych zadań ujętych w programie wymieniono też poprawę stanu technicznego sieci TEN-T, w tym kontynuację prac w korytarzach C-E30, E20/C-E20, E59/C-E59, E65/C-E65, E75, a także w korytarzach stanowiących połączenia międzynarodowe, oraz poprawę przepustowości linii kolejowych w obrębie aglomeracji i na odcinkach, na których stwierdzono niewystarczającą zdolność przepustową. Efektem tych działań ma być nie tylko większy komfort i bezpieczeństwo podróży, ale także lepsze skomunikowanie Warszawy z innymi regionami kraju i poprawienie połączeń między miastami wojewódzkimi, a przede wszystkim z ośrodkami gospodarczymi.

Źródło: www.premier.gov.pl

15.09.2015 r.