Rada Ministrów podjęła 8 września br. uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego „Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023” (z perspektywą do 2025 r.) oraz wieloletniego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Głównym celem „Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023” jest stworzenie „spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego” – czytamy w komunikacie CIR. Przyjęty przez rząd program zakłada budowę 3900 km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz 57 nowych obwodnic miejscowości najbardziej obciążonych ruchem. Dzięki temu czas przejazdu między ośrodkami wojewódzkimi skróci się co najmniej o 15%. Polskie drogi staną się też bezpieczniejsze. Jak podano w komunikacie, ma nastąpić „ograniczenie liczby zabitych w wypadkach komunikacyjnych o co najmniej 40 proc. i ciężko rannych o co najmniej 41 proc.”.

Dodatkowo w ramach PBDK będzie realizowany „Program likwidacji miejsc niebezpiecznych”, zakładający przebudowę najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach krajowych, budowę lub przebudowę skrzyżowań, chodników, przejść dla pieszych, dróg rowerowych i zatok autobusowych. Na realizację PBDK do końca 2023 r. zostanie przeznaczonych 107 mld zł. Pieniądze te będą pochodziły z Krajowego Funduszu Drogowego (zasilanego m.in. z refundacji środków unijnych). Budżet zaś państwa ma przeznaczyć do końca 2023 r. 46,8 mld zł na utrzymanie odpowiednich standardów technicznych istniejącej sieci dróg krajowych, przygotowanie do realizacji inwestycji (np. wykup gruntu) i zarządzanie. Natomiast na realizację „Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych”, w latach 2016-2023 zostanie przekazane nie więcej niż 4,8 mld zł.

Uchwała zakłada także finansowanie inwestycji drogowych przez tzw. drogowe spółki specjalnego przeznaczenia, które będą pozyskiwały środki finansowe na nowe inwestycje na zasadach rynkowych. Jako pierwsza ma powstać spółka, która zajmie się budową autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Częstochowa. Wykonawcami programu będą: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, drogowe spółki specjalnego przeznaczenia oraz inne podmioty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Natomiast zatwierdzony 8 września br. przez Rady Ministrów wieloletni „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zacznie obowiązywać od przyszłego roku. Na jego realizację w latach 2016-2019 budżet państwa przeznaczy 4 mld zł. Dotacje przewidziane w programie mają wspierać działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. A kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Przy czym zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. Gminy, w tym miasta na prawach powiatu, będą mogły skorzystać z 50-procentowego dofinansowania inwestycji drogowych tylko raz w roku i nie więcej niż jednego zadania. Natomiast powiaty mogą otrzymać 50% maksymalnego dofinansowania dla dwóch zadań.

Program przewiduje, że nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w 2016 r. będzie trwał od 1 do 30 października br., a w następnych latach od 1 do 15 września. Złożone wnioski mają rozpatrywać komisje powoływane przez wojewodów. Ostateczną zaś listę beneficjentów programu zatwierdzi minister właściwy do spraw transportu, a wojewoda listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych dla danego województwa.  

Źródło: www.premier.gov.pl