Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Rozwiązania zaproponowane w nowelizacji tzw. specustawy drogowej mają wyeliminować najczęściej sygnalizowane wątpliwości, utrudniające stosowanie dotychczasowej ustawy zarówno przez inwestorów, jak i organy administracji wydające zezwolenia na realizację inwestycji drogowych.

Nowelizacja ma też przyczynić się do skuteczniejszego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. „Projektowane przepisy wyeliminują zagrożenia dotyczące terminowej i sprawnej realizacji inwestycji i wpłyną na racjonalne wydatkowanie środków publicznych” – czytamy w komunikacie CIR.  

Jedna z ważnych zmian zakłada m.in. wydłużenie terminu obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 6 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, a przy realizacjach przebiegających etapami w uzasadnionych sytuacjach nawet do 10 lat.  

Kolejne proponowane zmiany dotyczą decyzji ZRID – m.in. rozszerzenia jej elementów o budowę dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu wynikających z budowy drogi, budowę lub przebudowę urządzeń wodnych. Ponadto, projekt nowelizacji precyzyjnie określa, że decyzja ZRID ma być wydawana dla całej inwestycji, „w tym dla wszystkich elementów i robót budowlanych wynikających z inwestycji głównej, np. w przypadku budowy drogi krajowej wojewoda może wydać ZRID również na związaną z tą inwestycją budowę dróg gminnych”.

Zaproponowane przez rząd przepisy wprowadzają również możliwość zrzeczenia się odszkodowań przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za grunty przejęte pod drogi.

Źródło: www.premier.gov.pl

10.06.2015 r.