Rada Ministrów przyjęła 2 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów przemysłowych.

Nowelizacja tej ustawy ma przyczynić się do zmniejszenia liczby poważnych awarii w zakładach, które zagrażają zdrowiu ludzi i środowisku. A w realizacji tego celu ma pomóc m.in. wdrożenie odpowiednich systemów i procedur służących zarządzaniu i kontroli zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada także wprowadzenie zmian w wykazie substancji, których składowanie na terenie zakładów stwarza zagrożenie wystąpienia poważnej awarii, oraz zwiększenie wymagań dotyczących kontroli przedsiębiorstw objętych omawianymi przepisami. Jednocześnie projektowane przepisy dostosowują istniejący system klasyfikacji zakładów o dużym albo zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych.

Zmienić mają się również regulacje prawne odnoszące się do zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym kontroli takich zakładów.

Z kolei ogólne informacje o zagrożeniach występujących w zakładzie oraz o sposobach postępowania w razie poważnej awarii mają być publicznie dostępne. 

Ponadto, nowelizacja zakłada, „że organy właściwe w zakresie poważnych awarii – Państwowa Straż Pożarna oraz Inspekcja Ochrony Środowiska – będą mogły wspólnie prowadzić kontrolę w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wspólne działania kontrolne to m.in. większa precyzja i synergia działań administracyjno-prawnych oraz ujednolicone podejście w sprawach oceny ryzyka zagrożeń istniejących w różnych obszarach. Wspólne kontrole powodują ponadto zmniejszenie obciążeń dla przemysłu” – czytamy w komunikacie CIR.

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy dostosowuje regulacje krajowe do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami, związanymi z substancjami niebezpiecznymi (zwanej dyrektywą Seveso III).  

Źródło: www.premier.gov.pl

08.06.2015 r.