Autoklawizowany beton komórkowy

 • Jedną z ważniejszych właściwości materiałów budowlanych jest ich odporność na wilgoć. Zawartość wilgoci ma wpływ na ciężar, często na wytrzymałość, izolacyjność termiczną, trwałość itd.Wprzypadku autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) 

 • Doświadczenia krajowe wykazały, że najbardziej racjonalnym i efektywnym sposobem zagospodarowania popiołów lotnych (ze spalania węgla) i gipsu (z mokrejmetody odsiarczania spalin) jest ich wykorzystanie do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).

 • W artykule zaprezentowano wyniki badań dziesięciu ścian wykonanych z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), podzielonych na cztery dwuelementowe serie. W pierwszej serii oznaczonej jako HOS-AAC zbadano 4 elementy (modele referencyjne) pozbawione otworów.

 • W artykułach [1, 2] opisano wynik badań modeli ścian w skali naturalnej, a analizie poddano strefę wokół otworu okiennego. W [3] przedstawiono wyniki drugiego etapu badań, przeprowadzonych na tych samych modelach badawczych, czyli analizę strefy połączenia ścian prostopadłych. Ten artykuł stanowi kontynuację [3]. Opisano w nim sposób uszkodzeń modeli badawczych oraz podano wytyczne dotyczące zbrojenia strefy połączenia ścian prostopadłych. Stwierdzono, że zbrojenie w styku ścian prostopadłych powinno być stosowane, gdy różnica odkształceń w tym miejscu będzie większa niż 0,0003

 • W [4, 5] zaprezentowano wyniki badań modeli ścian w skali naturalnej, a analizie poddano strefę wokół otworu okiennego. W dwóch częściach tego artykułu opisany zostanie drugi etap badań przeprowadzonych na tych samych modelach badawczych, czyli analiza strefy połączenia ścian prostopadłych

 • W artykule zamieszczono rezultaty badań ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w skali naturalnej. Ściany wzniesiono z bloczków o grubości 18 cm na cienkie spoiny. Badano ściany zbrojone i niezbrojone. Jako zbrojenie zastosowano siatki bazaltowe oraz typowe zbrojenie stalowe w postaci kratowniczki.

 • W artykule zamieszczono rezultaty badań ścian z Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (ABK) w skali naturalnej. Ściany wzniesiono z bloczków o grubości 18 cm na cienkie spoiny. Badano ściany zbrojone i niezbrojone. Jako zbrojenie zastosowano siatki bazaltowe oraz typowe zbrojenie stalowe w postaci kratowniczki.

 • W artykule zaprezentowano wyniki badania murów (modeli) wykonanych w skali naturalnej z bloczków o szerokości 18 cm z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), bez skrępowania (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych) oraz skrępowanych (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych). Podczas badań monitorowano obciążenia i odkształcenia murów

 • Artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji dotyczących zagadnień badawczych związanych ze ścinaniem. Po publikacji dotyczącej ścian z silikatowych elementów murowych, obecnie przedstawię wyniki badań niezbrojonych ścian bez otworów, wykonanych z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

 • W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych murów z betonu komórkowego zbrojonych i bez zbrojenia, poddanych obciążeniom skupionym. Przeanalizowano dwa przypadki położenia siły:


 • W artykule zostały przedstawione wyniki badań własnych połączeń ścian wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Przeanalizowano morfologię zarysowań i mechanizm zniszczenia, porównano zależność obciążenie – przemieszczenie różnych typów połączeń

 • W elementach ze zbrojonego betonu komórkowego stal zbrojeniowa potrzebna jest do zapewnienia wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i ścinanie, a także zakotwienia prętów głównych. Z tego wynika konieczność użycia dużej ilości stali, co jest krytyczne przy większych rozpiętościach i ugięciach. Dlatego też w praktyce szwedzkiej ograniczano długość elementów stropowych do 7,2 m, a nadproży do 3,6 m.Wraz z wprowadzeniem BCE

 • W normie zharmonizowanej PN-EN 771-4 [1], w załączniku ZA ustalono warunki znakowania symbolem CE elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Zgodnie z CPR [2], w zależności od zadeklarowanego zamierzonego zastosowania

 • Rozporządzenie nr 305/2011 (CPR) [4] zastępujące dyrektywę CPD [1] zmieniło sposób podawania informacji o wyrobach budowlanych z dotychczasowego „z punktu widzenia producenta” na „z punktu widzenia użytkownika”. Wcześniej producent wystawiał dokument potwierdzający, że jego wyrób jest zgodny z normą, zwany deklaracją zgodności.

 • W przypadku materiałów budowlanych, szczególnie do budowy konstrukcyjnych części budynków, istotną cechą jestm.in. reakcja na ogień oraz odporność ogniowa elementów budynku z nichwykonanych.Pod tymwzględem znakomicie sprawdza się beton komórkowy (ABK), 

 • Mimo że zasady wykonania murów są znane od lat, to jednak błędy niestety wciąż się zdarzają. Wynikają one najczęściej z braku zaleceń zawartych w projekcie oraz bagatelizowania zaleceń wykonawczych (fotografia), które formułowane są przede wszystkim przez producentów materiałów murowych, a w zasadzie przez firmy produkujące systemy do wykonywania konstrukcji murowych.

 • Przewodność cieplna λ autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) ma bardzo duże znaczenie, ponieważ jest to jeden z podstawowych materiałów do wykonywania ścian. Zależy od gęstości, zawartości wilgoci oraz składników użytych w procesie produkcji. W artykule przedstawiono badania wybranych właściwości fizykotechnicznych (gęstość, wytrzymałość na ściskanie, współczynnik przewodzenia ciepła λ, sorpcja wilgoci, paroprzepuszczalność oraz absorpcja wody) autoklawizowanego betonu komórkowego...

 • Przedstawiono porównanie płyt wykonanych z siatkobetonu i autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) z tradycyjnymi płytami żelbetowymi. Badane płyty stropowe różniły się położeniem elementów wypełniających z ABK i ciężarem własnym.

 • Wilgotność autoklawizowanego betonu komórkowego stanowi decydujący wyznacznik wielu innych jego właściwości, takich jak np. przewodzenie ciepła, karbonatyzacja czy skurcz, dlatego też bardzo ważne jest określenie zdolności do transportu i magazynowania wilgoci.

 • Oprócz mechanizmu zarysowania i zniszczenia ścian usztywniających z otworami praktyczne znaczenie mają także wartości naprężeń rysujących i niszczących. Przeanalizowano wyniki badań własnych dziesięciu ścian o długości l = 4,43 m, wysokości h = 2,43moraz grubości t = 180mm. Ściany z trzema typami otworów (A, B i C)