dr inż. Henryk Szeląg, mgr inż. Tomasz Foszcz, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych; Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.05.15
Oryginalny artykuł naukowy (Original research paper)

W artykule podjęto próbę analizy rodzajów i skutków wad (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) podczas badań fizycznych cementu powszechnego użytku wykonywanych zgodnie z wytycznymi serii norm PN-EN 196. Umożliwiła ona wytypowanie obszarów o wysokim stopniu ryzyka, na etapie których wystąpienie błędu dało podstawy do podważenia wyniku oznaczenia. Ponadto pozwoliła zaszeregować błędy w zależności od ich znaczenia, co może ułatwić zaplanowanie odpowiednich działań zapobiegawczych i określić ich przewidywaną skuteczność.Kompleksowo przeprowadzona analiza może stanowić metodę sterowania jakością i zarządzania ryzykiem, a także podstawę systematycznej identyfikacji wielu zagrożeń przy uwzględnieniu poziomu ryzyka. Może przyczynić się to do poprawy jakości wykonywanych badań, zmniejszenia liczby reklamacji, a także pozwolić na lepsze dostosowanie się do wymagań klienta. Na jej podstawie możliwe będzie także wprowadzenie pewnych standardów pracy zespołu laborantów, które pozwolą zapewnić możliwie najwyższą ochronę przed przypadkowymi pomyłkami.

Słowa kluczowe: analiza FMEA; badania fizyczne cementu.

Analysis of sorts and consequences of defects in research of physical
properties of common cements

Abstract. The article attempts to analyse the types and effects of failures (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) during physical tests of common cement performed in accordance with the PN-EN 196 series of standards. FMEA enabled the identification of areas of high degree of risk, at the stage where the occurrence of an error gave the base to the undermining the test result. In addition, it allowed to classify errors depending on their importance, which may be helpful to plan appropriate preventive actions and determine their expected effectiveness. Comprehensive analysis can be a method of quality control and management of risk, aswell as a basis for systematic identification ofmany threats taking into account the level of risk. This will help to improve the quality of the performed tests, to reduce the number of complaints, and also allows for better adaptation to the customer's expectations. On the basis of FMEA, it might also be possible to introduce some better standards for the work of a laboratory team that will ensure the highest possible protection against accidental mistakes.

Keywords: Failure Mode and Effects Analysis; physical test of cement; density; cement.

Literatura
[1] Folejewska Agnieszka. 2011. Analiza FMEA – zasady, komentarze, arkusze. Warszawa. Verlag Dashofer Sp. z o.o.
[2] Hamrol Adam. 2012. Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[3] Huber Zbigniew. 2007. Analiza FMEA procesu. Gliwice. Złote Myśli Sp. z o.o.
[4] PN-EN 60812:2009 Techniki analizy nieuszkadzalności systemów – Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA).
Przyjęto do druku: 16.04.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2019, strona 69-71 (spis treści >>)