prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,Wydział Budownictwa i Architektury, 

inż. Linda Cederholm, Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.01.11
Oryginalny artykuł naukowy (Original research paper)

Artykuł prezentuje badania współczynników przewodzenia ciepła betonów komórkowych czterech klas gęstości 400, 500, 600 i 700, pochodzących z jednej wytwórni. W badaniach zasymulowano sytuację, w jakiej mogą znaleźć się ściany budynku narażone na działanie wody, np. powodziowej.Woda rozprzestrzenia się na grubości przegrody wykonanej z poszczególnych betonów w różnym tempie. W każdym przypadku dochodzi jednak do pogorszenia ich izolacyjności cieplnej. Celem przeprowadzonych prac badawczych była ocena skali tej zmienności. Eksperyment przeprowadzono na dwóch grupach próbek – suszonych i niesuszonych.Wykazano, że proces suszenia próbek może istotnie oddziaływać na uzyskiwane wyniki.
Słowa kluczowe: beton komórkowy; transport kapilarny; współczynnik sorpcji kapilarnej; współczynnik przewodzenia ciepła; proces suszenia.

Thermal conductivity of autoclaved aerated concrete of different
density classes measured at different moisture states

The article presents the research of the thermal conductivity coefficients referring to autoclaved aerated concretes 400, 500, 600 and 700 density class, produced by one manufacturer. The research simulated a situation in which walls of a building can be exposed to the impact of water, e.g. flood water.Water penetrates walls made of different sorts of concrete at different speed. However, in each case, their thermal insulation worsens. The aim of the research conducted was to assess the scale of the changes. The experiment was performed on two groups of samples: the dried ones and the not dried ones. It was proved that the drying process of the samples can considerably influence the results obtained.
Keywords: autoclaved aerated concrete; capillary transport; capillary sorption coefficient; thermal conductivity coefficient; drying process.

Literatura
[1] BobocińskiAndrzej. „Wpływ wilgotności sorpcyjnej na przewodność cieplną betonów komórkowych”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej 4/128: 35 – 47.
[2] Bobociński Andrzej. „Wpływ wilgotności ponadsorpcyjnej na przewodność cieplną betonów komórkowych”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej 4/132: 3 – 12.
[3] Bochenek Magdalena. 2016. „Ocena zmienności parametrów higro-termicznych betonu komórkowego o zróżnicowanej gęstości”. Rozprawa doktorska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
[4] Bochenek Magdalena, Halina Garbalińska. 2013. „Zmiany parametrów cieplnych betonu komórkowego wywołane zawilgoceniem przegrody”. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce: 9 – 12.
[5] Budownictwo ogólne. Fizyka budowli. T. 2. 2005. Praca zbiorowa przygotowana pod kierunkiem Klemma Piotra. Warszawa. Arkady.
[6] CederholmLinda. 2014. „Obliczeniowa diagnoza wpływu warunków klimatycznych na możliwość spełnienia wymogów cieplno-wilgotnościowych w przegrodach wykonanych z betonu komórkowego”. Praca dyplomowa inżynierska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
[7] Drochytka Rostislav, Jiri Zach, Jitka Hroudova. 2011. „Non-destructive testing of influence of moisture on properties of autoclaved aerated concrete”. E-Journal of Nondestructive Testing.
[8] Garbalińska Halina. 2002. „Izotermiczne współczynniki transportu wilgoci porowatego materiału budowlanego”. Szczecin.Wydawnictwo Uczelniane Politechnice Szczecińskiej.
[9] Garbalińska Halina, Magdalena Bochenek. 2014. „The deterioration of strength and thermal properties of autoclaved aerated concrete as a result of capillary moisture”. Czasopismo Techniczne 8 – A (15): 137-144.
[10] Garbalińska Halina, Linda Cederholm. 2014. „Współczynnik sorpcji betonu komórkowego badany na próbkach suszonych i niesuszonych”. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEAt. XXXI, z. 61 (3/II/14): 163-172
[11] Gawin Dariusz, Jan Košny,A. Desjarlais. 2000. „Effect of moisture on thermal performance and Energy efficiency of buildings with lightweight concrete walls”. Proceedings ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings (3): 3149 – 3160.
[12] RozporządzenieMinistra Infrastruktury iBudownictwa z 14 listopada 2017 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285).
[13] Schoch Torsten, Oliver Kreft. 2012. „Wpływ wilgotności na przewodność cieplną ABK”. Materiały Budowlane 478 (6): 46 – 48.
[14] Siwińska Agata, Halina Garbalińska. 2006. „Zawilgocenie ścian zewnętrznych z betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej, a bilans cieplny budynku”. Czasopismo Techniczne „Budownictwo” z. 5-B: 555 – 562.
[15] Suchorab Zbigniew, Danuta Barnat-Hunek. 2011. „Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności”. Budownictwo i Architektura (8): 107 – 116.
[16] Suchorab Zbigniew, Danuta Barnat-Hunek, Henryk Sobczuk. 2011. „Influence of moisture on heat conductivity coefficient of aerated concrete”. Ecological Chemistry and Engineering 18/1: 111 – 120.
Przyjęto do druku: 20.12.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2019, strona 58-61 (spis treści >>)