mgr inż. Ewelina Janas, dr inż. Anna Szymczak-Graczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.12.11
Oryginalny artykuł naukowy

Celem badań jest analiza współczynnika przenikania ciepła przy dociepleniu obiektu wybranym materiałem izolacyjnym. W artykule przedstawiono, jaka grubość danego izolatora jest w stanie zapewnić wymagania izolacyjności cieplnej budynku wobec nowych norm oraz odniesiono się do wytycznych z ubiegłych lat. Dla pięciu różnych standardowych typów obiektów budowlanych przeprowadzono analizę skutków termomodernizacji pięcioma typami materiałów izolacyjnych, tradycyjnymi i sprawdzonymi oraz innowacyjnymi, rzadziej wybieranymi przez inżynierów.

Słowa kluczowe: współczynnik przenikania ciepła; termomodernizacja; przegroda; straty ciepła; materiał izolacyjny.

Analysis of physical parameters of multilayer walls
in thermo-modernized buildings

Abstract. The aim of the work is to analyze the heat transfer coefficient when insulating the object, the selected insulation material. The article presents the thickness of a given insulator that is able to provide the thermal insulation requirements of a building with respect to new standards and reference to guidelines from previous years. For five different standard types of construction works, thermo-modernization was carried out with five types of insulation materials, traditional and tested, and innovative ones less frequently chosen by engineers.

Keywords: heat transfer coefficient; thermo-modernization; baffle; heat losses; insulating material. Analysis of physical parameters of multilayer walls in thermo-modernized buildings

Literatura

[1] Garbalińska Halina, Magdalena Bochenek. 2011. „Izolacyjność termiczna a akumulacyjność cieplna wybranych materiałów ściennych”. Czasopismo Techniczne, r. 108, z. 2-A/2, 89 – 96.
[2] PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[3] Radoń Jan, Hartwig Künzel. 2006. Problemy cieplno-wilgotnościowe przy renowacji ścian budynków z muru pruskiego. Acta Scientiarum Polonorum: Architectura 5 (1): 45 – 53.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75 poz. 690).
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r., poz. 926).
[6] Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 223 poz. 1459). Artykuł przygotowany na podstawie pracy magisterskiej nagrodzonej w konkursie zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddział w Poznaniu oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”.

Przyjęto do druku: 06.11.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 34-36 (spis treści >>)