mgr inż. Marcin Dębiński, dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska;Wydział Budownictwa i Architektury
dr inż. Marek Motylewicz, Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.11.18
Doniesienie naukowe

Streszczenie. Obecnie istnieje wiele metod i modeli prognozowania poziomu hałasu w otoczeniu dróg. Wyniki otrzymywane dzięki tym modelom różnią się dokładnością ze względu na różne podejście m.in. do parametrów ruchu drogowego. Najczęściej nie uwzględniają one warunków ruchu drogowego, co może skutkować błędami w oszacowaniu poziomu hałasu drogowego. W artykule przedstawiono wyniki pilotażowych badań wskazujących na skutki nieuwzględnienia przepustowości odcinka drogowego oraz warunków ruchu w analizach hałasu.

Słowa kluczowe: hałas drogowy; równoważny poziom dźwięku; przepustowość; warunki ruchu.

The influence of traffic conditions on noise predictions

Abstract. Currently, there are many methods and models for estimating the level of road traffic noise in surrounding of roads. The accuracy of the results, obtained by using thesemodels, differ due to different usage of traffic parameters, among others. In the majority, thesemethods do not take into account traffic conditions, which may result in errors in estimating the level of road traffic noise. The article presents the results of pilot studies indicating the effects of omitting the capacity and traffic conditions of a road section in estimating the level of road traffic noise.

Keywords: road traffic noise; equivalent sound level; capacity; traffic conditions.

Literatura
[1] Bohatkiewicz Janusz. 2000. „Badania czynników powodujących zwiększenie poziomu hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych”. Ochrona środowiska i estetyka w drogownictwie. Monografia: 199 – 210. SITK RP Lublin.
[2] Bohatkiewicz Janusz. 2005. Wytyczne wykonywania pomiarów hałasu przy drogach krajowych prowadzonych w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu. GDDKiA.
[3] Chodur Janusz, Mariusz Kieć, Krzysztof Ostrowski. 2015. „Wybrane aspekty analizy warunków ruchu na odcinkach dróg dwupasowych dwukierunkowych z wykorzystaniem metody HCM-2010”. Logistyka nauka 3: 687 – 696.
[4] El-FadelMutasem, Hayssam Sbayti. 2000. „Noise Control at Congested Urban Intersections: Sensitivity Analysis of Traffic Management Alternative”. Noise Control Engineering Journal 48 (6): 206 – 213.
[5] Gardziejczyk Władysław. 2018. Hałaśliwość nawierzchni drogowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
[6] Kowalski Krzysztof i inni. 2014. „Instrukcja o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015” – załącznik D doWytycznych organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach krajowych. GDDKiA.
[7] Motylewicz Marek. 2017. Klimat akustyczny w otoczeniu skrzyżowań z wyspą centralną. Rozprawa doktorska. Politechnika Białostocka.
[8] Motylewicz Marek, Władysław Gardziejczyk. 2018. „Poziom hałasu wotoczeniu skrzyżowań drogowych”.Materiały Budowlane 547 (3): 31 – 33. DOI 10.15199/33.2018.03.12.
[9] Opoczyński Krzysztof. 2000 – 2015. „Synteza wyników GPR 2000, 2005, 2010 i 2015 dla dróg krajowych”. Raporty (4 szt.) dla GDDKiA.

[10] Praca zbiorowa. 2016. „Highway Capacity Manual – 6th edition”. Transportation Research Board. Washington.
[11] RozporządzenieMinistra Środowiska z 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r., nr 140, poz. 824 z późn. zm.).
[12] TraczMarian, Janusz Bohatkiewicz. 1995. „Effects of traffic conditions on traffic noise at signalized intersection”. Euro-Noise’95, Vol. 1, Lyon.

Przyjęto do druku: 07.09.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2018, strona 66-67 (spis treści >>)