Autoklawizowany beton komórkowy

 • Jedną z ważniejszych właściwości materiałów budowlanych jest ich odporność na wilgoć. Zawartość wilgoci ma wpływ na ciężar, często na wytrzymałość, izolacyjność termiczną, trwałość itd.Wprzypadku autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) 

 • Doświadczenia krajowe wykazały, że najbardziej racjonalnym i efektywnym sposobem zagospodarowania popiołów lotnych (ze spalania węgla) i gipsu (z mokrejmetody odsiarczania spalin) jest ich wykorzystanie do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).

 • W artykule zaprezentowano wyniki badań dziesięciu ścian wykonanych z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), podzielonych na cztery dwuelementowe serie. W pierwszej serii oznaczonej jako HOS-AAC zbadano 4 elementy (modele referencyjne) pozbawione otworów.

 • W artykułach [1, 2] opisano wynik badań modeli ścian w skali naturalnej, a analizie poddano strefę wokół otworu okiennego. W [3] przedstawiono wyniki drugiego etapu badań, przeprowadzonych na tych samych modelach badawczych, czyli analizę strefy połączenia ścian prostopadłych. Ten artykuł stanowi kontynuację [3]. Opisano w nim sposób uszkodzeń modeli badawczych oraz podano wytyczne dotyczące zbrojenia strefy połączenia ścian prostopadłych. Stwierdzono, że zbrojenie w styku ścian prostopadłych powinno być stosowane, gdy różnica odkształceń w tym miejscu będzie większa niż 0,0003

 • W [4, 5] zaprezentowano wyniki badań modeli ścian w skali naturalnej, a analizie poddano strefę wokół otworu okiennego. W dwóch częściach tego artykułu opisany zostanie drugi etap badań przeprowadzonych na tych samych modelach badawczych, czyli analiza strefy połączenia ścian prostopadłych

 • W artykule zamieszczono rezultaty badań ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w skali naturalnej. Ściany wzniesiono z bloczków o grubości 18 cm na cienkie spoiny. Badano ściany zbrojone i niezbrojone. Jako zbrojenie zastosowano siatki bazaltowe oraz typowe zbrojenie stalowe w postaci kratowniczki.

 • W artykule zamieszczono rezultaty badań ścian z Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (ABK) w skali naturalnej. Ściany wzniesiono z bloczków o grubości 18 cm na cienkie spoiny. Badano ściany zbrojone i niezbrojone. Jako zbrojenie zastosowano siatki bazaltowe oraz typowe zbrojenie stalowe w postaci kratowniczki.

 • W artykule zaprezentowano wyniki badania murów (modeli) wykonanych w skali naturalnej z bloczków o szerokości 18 cm z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), bez skrępowania (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych) oraz skrępowanych (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych). Podczas badań monitorowano obciążenia i odkształcenia murów

 • Artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji dotyczących zagadnień badawczych związanych ze ścinaniem. Po publikacji dotyczącej ścian z silikatowych elementów murowych, obecnie przedstawię wyniki badań niezbrojonych ścian bez otworów, wykonanych z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

 • W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych murów z betonu komórkowego zbrojonych i bez zbrojenia, poddanych obciążeniom skupionym. Przeanalizowano dwa przypadki położenia siły:


 • W artykule zostały przedstawione wyniki badań własnych połączeń ścian wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Przeanalizowano morfologię zarysowań i mechanizm zniszczenia, porównano zależność obciążenie – przemieszczenie różnych typów połączeń

 • Rozporządzenie nr 305/2011 (CPR) [4] zastępujące dyrektywę CPD [1] zmieniło sposób podawania informacji o wyrobach budowlanych z dotychczasowego „z punktu widzenia producenta” na „z punktu widzenia użytkownika”. Wcześniej producent wystawiał dokument potwierdzający, że jego wyrób jest zgodny z normą, zwany deklaracją zgodności.

 • W przypadku materiałów budowlanych, szczególnie do budowy konstrukcyjnych części budynków, istotną cechą jestm.in. reakcja na ogień oraz odporność ogniowa elementów budynku z nichwykonanych.Pod tymwzględem znakomicie sprawdza się beton komórkowy (ABK), 

 • Mimo że zasady wykonania murów są znane od lat, to jednak błędy niestety wciąż się zdarzają. Wynikają one najczęściej z braku zaleceń zawartych w projekcie oraz bagatelizowania zaleceń wykonawczych (fotografia), które formułowane są przede wszystkim przez producentów materiałów murowych, a w zasadzie przez firmy produkujące systemy do wykonywania konstrukcji murowych.

 • Przewodność cieplna λ autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) ma bardzo duże znaczenie, ponieważ jest to jeden z podstawowych materiałów do wykonywania ścian. Zależy od gęstości, zawartości wilgoci oraz składników użytych w procesie produkcji. W artykule przedstawiono badania wybranych właściwości fizykotechnicznych (gęstość, wytrzymałość na ściskanie, współczynnik przewodzenia ciepła λ, sorpcja wilgoci, paroprzepuszczalność oraz absorpcja wody) autoklawizowanego betonu komórkowego...

 • Oprócz mechanizmu zarysowania i zniszczenia ścian usztywniających z otworami praktyczne znaczenie mają także wartości naprężeń rysujących i niszczących. Przeanalizowano wyniki badań własnych dziesięciu ścian o długości l = 4,43 m, wysokości h = 2,43moraz grubości t = 180mm. Ściany z trzema typami otworów (A, B i C) 

 • W artykule przedstawiono wyniki doświadczalnych badań kilku typów prefabrykowanych nadproży wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Elementy miały identyczne gabaryty, a różniły się geometrią zbrojenia podłużnego i poprzecznego.

 • W artykule zaprezentowano wyniki badań dziesięciu ścian (l × h × t = 4,43 × 2,43 × 0,18 m), wykonanych z elementów murowych zABK, poddanych obciążeniomścinającym. W ścianach wykonano trzy typy otworów (A, B i C), zróżnicowanych pod względem kształtu i wymiarów. Elementy badano przy zróżnicowanych wstępnych naprężeniach ściskających.Analizowano wpływ

 • W Eurokodzie 6 podano dopuszczalne wartości odkształcenia muru. W przypadku elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) wynoszą one od -0,4 mm/m (skurcz) do +0,2 mm/m (rozszerzalność). Te wartości są jedynie wskazówką dla projektanta. Powinien on przeprowadzić analizę, na podstawie której będzie mógł wybrać nie tylko wyroby do wykonania poszczególnych elementów budynku, ale także określić, jakimi właściwościami powinny się charakteryzować.

 • W artykule przedstawiono aktualne normy dotyczące podstawowych surowców stosowanych przy wytwarzaniu autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz zharmonizowane normy na wyroby (elementy murowe i prefabrykowane elementy zbrojone).