ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

  • Materiały Budowlane 11/2018

    Tematem listopadowego wydania miesięcznika "Materiały Budowlane" jest Prefabrykacja w budownictwie. Polecamy również nowy blok Bezpieczeństwo w budownictwie. Zapraszamy do PRENUMERATY "Materiałów Budowlanych"!
    Czytaj więcej +
  • 1

Dla Autorów miesięcznika "Materiały Budowlane"

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku "Materiały Budowlane" są indeksowane w bazach danych czasopism technicznych BAZTECH, POL-Index, Index Copernicus oraz Google Scholar.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 8 punktów za publikacje w miesięczniku „Materiały Budowlane”.

Autorzy artykułów naukowych powinni zapoznać się
z ZASADAMI ETYKI dotyczącymi materiałów autorskich publikowanych
w miesięczniku "Materiały Budowlane"
.

 

Zasady przygotowania materiałów
do publikacji w miesięczniku
"Materiały Budowlane"

Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach z konferencji (kongresów, sympozjów), chyba że publikacja jest zamawiana przez redakcję. W przypadku opublikowania w miesięczniku "Materiały Budowlane" materiałów, które wcześniej już zostały opublikowane, i fakt ten zostanie ujawniony po opublikowaniu artykułu w czasopiśmie, redakcja zamieści stosowną informację w jednym z kolejnych wydań czasopisma. 
Nadesłanie pracy do redakcji uważa się za jednoznaczne z oświadczeniem Autora(-ów), że warunek ten jest spełniony. W przypadku zaakceptowania publikacji do druku Autor(-rzy) podpisują oświadczenie, o udzieleniu Wydawcy zgody na nieodpłatną i niewyłączną publikację artykułu, tj. a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - przez wytwarzanie jego egzemplarzy techniką drukarską oraz techniką cyfrową, b) obrót egzemplarzami, na których utwór utrwalono - przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy, c) publiczne udostępnienie, w tym w Internecie, d) rozpowszechnianie w całości lub części w celach reklamowych i/lub promocyjnych.

Autor(-rzy) materiałów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego – zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora(-ów) lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu (literatura).

Artykuł powinien zawierać imiona i nazwiska Autorów wraz z podaniem ich afiliacji. W przypadku więcej niż jednego Autora, wymagane jest podanie wkładu poszczególnych Autorów w powstanie artykułu. Odpowiedzialność za wskazanie wszystkich Autorów ponosi Autor zgłaszający (przesyłający) artykuł do redakcji. W zgłoszeniu należy także zawrzeć informację o źródłach finansowania prowadzonych badań i publikacji artykułu oraz wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w prowadzone badania i przygotowaniu pracy do publikacji.
Do publikacji o charakterze naukowym należy dołączyć streszczenie i słowa kluczowe (do 5 słów) w języku polskim oraz tytuł, streszczenie, słowa kluczowe i podpisy do ilustracji i tabel w języku angielskim.

Dodatkowo wymagane jest podanie adresu e-mail autora do korespondencji oraz określenie typu zgłaszanego artykułu naukowego. Wykaz bibliografii wykorzystywanej w artykule powinien być utworzony w tzw. stylu Chicago. Artykuły są recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych.

Tekst i ilustracje: 1 strona w numerze - średnio 5000 znaków ze spacjami; wskazaną objętość należy proporcjonalnie pomniejszyć o przewidziane ilustracje, pole zadruku 1 strony artykułu to 404 cm2. Tekst przyjmowany jest w formacie .doc (MS Word), interlinia 1,5 lub 2,0 punkty, wielkość czcionki 10-12 punktów. Rysunki, fotografie, tabele do artykułów powinny być przesłane również oddzielnie, obsługiwane formaty to: .jpg, .TIFF, .pdf, .eps, ewentualnie excel.

Wytyczne do przygotowania
streszczenia/abstraktu

Streszczenie/abstrakt artykułu publikowanego na łamach miesięcznika „Materiały Budowlane” jest jedynym, bezpłatnie dostępnym (w elektronicznych bazach bibliograficznych i internecie) fragmentem artykułu, dlatego też treść abstraktu musi rzetelnie omawiać zawartość artykułu, podawać istotne informacje (wymagane elementy: cel, metodologia, rezultaty, wnioski) oraz zawierać najważniejsze słowa kluczowe. Ponadto w tytule artykułu powinno się znaleźć przynajmniej jedno takie słowo. Abstrakt ma być zwięzły, przejrzysty i zrozumiały. Wskazane jest używanie zdań prostej konstrukcji, bez skrótów (jeśli są konieczne należy je wyjaśnić) oraz odsyłaczy do ilustracji, tabel czy bibliografii. 

Bibliografia

Dane bibliograficzne (spis literatury) powinny być przygotowane w tzw. stylu Chicago (styl wybrany przez MNiSW przy budowie ogólnopolskiej bazy cytowań Pol-index). Pozycje literatury powinny być ustawione w kolejności alfabetycznej (wg nazwiska autora) i mieć sformalizowany zapis: autor #1 nazwisko #1 imię, autor#2 imię nazwisko #2. Rok wydania. „Tytuł artykułu”. Czasopismo tom (zeszyt): strony. DOI.

przykłady:

[1] Łaskawiec Katarzyna, Małgorzata Piotrowicz, Piotr Zając. 2015. „Zastosowanie autoklawizowanego betonu komórkowego z recyklingu do wytwarzania betonu zwykłego”. Materiały Budowlane 520 (12): 49-50. DOI 10.15199/33.2015.12.15.
[2] Piotrowski Tomasz, Janusz Skubalski. 2014. „Analiza zjawiska transportu neutronów przez przegrody betonowe i możliwości jego wykorzystania w badaniach materiałowych”. Materiały Budowlane 501 (5): 94-96.

Poszczególne partie danych powinny być oddzielane kropkami, cudzysłowu używamy przy oznaczaniu tytułu artykułu, natomiast kursywy - przy podawaniu nazwy czasopisma. Numer zeszytu wpisujemy w nawiasie. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli imienia autora nie można napisać w pełnej wersji, można wpisać inicjał.

Typy artykułów naukowych

Oryginalny artykuł naukowy – prezentuje wyniki dotychczas niepublikowanych oryginalnych badań (o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym) autora lub bezpośrednio mu podległego zespołu, nowych w stosunku do obecnej wiedzy i dorobku w danej dziedzinie, stanowiących oryginalny wkład w światową naukę; to również artykuł o charakterze monograficznym lub esej naukowy;

Artykuł przeglądowy – opisuje obecny stan wiedzy w danym obszarze tematycznym, zbiera, interpretuje i konfrontuje ze sobą wnioski z wielu publikacji źródłowych, zawiera zarówno opis teoretyczny, aktualną i odpowiednio dobraną literaturę źródłową, jak i praktyczny aspekt zagadnienia, nie musi natomiast prezentować oryginalnych wyników badań;

Doniesienie naukowe – ma formę artykułu o wynikach jeszcze nieukończonych badań, które już na tym etapie mają szczególne znaczenie dla nauki np. wstępne rezultaty badań empirycznych, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych czy oryginalne rozwiązania techniczne;

Studium przypadku (analiza zdarzeń rzeczywistych) – zawiera opis zdarzenia lub przypadku (jednego lub kilku), które są interesujące z naukowego lub praktycznego punktu widzenia; analizę tego zdarzenia, dyskusję opartą na najnowszym piśmiennictwie oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.

Wzór cytowania

Arykuły publikowane w miesięczniku "Materiały Budowlane" prosimy cytować w następującej formie: Nazwisko imię autorów. Rok wydania. "Tytuł artykułu". Materiały Budowlane tom (nr wydania): numery stron. DOI.

Przykład: Garbacz Andrzej, Bogumiła Chmielewska, Piotr Sobociński. 2015. „Posadzki żywiczne w parkingach”. Materiały Budowlane (11): 89-92. DOI 10.15199/33.2015.11.26.

 

Szczegółowe informacje i procedury dla Autorów, dotyczące zawartości i formy przygotowania materiałów opisują "Wymagania dotyczące publikacji naukowych w miesięczniku "Materiały Budowlane" - WYTYCZNE DLA AUTORÓW (pobierz .DOC) >>

Do każdego artykułu naukowego przesłanego do redakcji (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) należy dołączyć formularz „Zgłoszenie artykułu naukowego do publikacji w miesięczniku Materiały Budowlane” - ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU NAUKOWEGO (pobierz .DOC) >>

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, a także zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów oraz dokonywania streszczeń.

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.