ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

  • Materiały Budowlane 8/2018

    Tematem sierpniowego wydania miesięcznika "Materiały Budowlane" jest Akustyka w budownictwie. Polecamy również blok Stolarka budowlana. Zapraszamy do PRENUMERATY "Materiałów Budowlanych"!
    Czytaj więcej +
  • 1

15 lat działalności Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (MOIIB)

Główne zadania Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa to prowadzenie procesu kwalifikacyjnego i przyznawanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W czasie piętnastu lat działalności, w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa przeprowadzono 29 sesji egzaminacyjnych i nadano prawie 8 tysięcy uprawnień w dziewięciu specjalnościach. W zajęciach doskonalenia zawodowego wzięło udział ok. 95 tys. osób.

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa działający na mocy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (z późniejszymi zmianami) stanowi Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) składająca się z szesnastu Izb Okręgowych. Największą z nich, liczącą 21,5 tys. członków, jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB). W czasie Zjazdu Okręgowego MOIIB 13 kwietnia 2002 r. wybrano pierwsze władze. Działalność merytoryczna jest prowadzona przez wybieralne organy, którymi są Rada Izby, Komisja Kwalifikacyjna, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Sąd Dyscyplinarny i Komisja Rewizyjna. Organem nadrzędnym jest coroczny Zjazd delegatów podsumowujący działalność Izby. Rada powołuje również komisje problemowe jako pomocnicze jednostki organizacyjne. Członkami tych komisji są wieloletni członkowie Izby, doświadczeni inżynierowie i technicy. Prawidłową logistykę zapewnia Biuro w Warszawie i pięć Biur Terenowych z siedzibami w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Członkowie Izby są zobowiązani posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Z tym, że prawo do podejmowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego mają wyłącznie czynni członkowie Izby. Główne zadania samorządu to prowadzenie procesu kwalifikacyjnego i przyznawanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem tych funkcji.

W czasie piętnastu lat działalności, w MOIIB przeprowadzono 29 sesji egzaminacyjnych i nadano prawie 8 tysięcy uprawnień w dziewięciu specjalnościach. W zajęciach doskonalenia zawodowego wzięło udział ok. 95 tys. osób. Członkowie Izby uzyskują porady techniczne, prawne, proceduralne, stanowiące istotną pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych, a także w sytuacjach konfliktowych. Jednym z podstawowych i niezwykle istotnym statutowym elementem działalności Izby jest wspomaganie dokształcania i doskonalenia zawodowego członków. W warsztatach branżowych, konferencjach i sympozjach, organizowanych w 2016 r. uczestniczyło 12 724 członków, co stanowi 80% czynnych członków MOIIB. Systematycznie zwiększa się liczba uczestników tych zajęć. Można także zauważyć coraz większe zainteresowanie wykładami transmitowanymi za pośrednictwem Internetu w formie webinarów oraz kursów e-learningowych organizowanych przez PIIB.  

Izba proponuje ponadto szereg nieodpłatnych zajęć doskonalenia zawodowego, konferencji i warsztatów mających na celu rozpowszechnienie znajomości przepisów i aktów prawnych stanowiących podstawę wykonywania pracy zawodowej oraz informowanie o zmianach przepisów, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. Te zajęcia, otwarte dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, mają na celu zapewnienie jednolitego interpretowania zapisów prawa. Doskonalenie zawodowe jest uzupełniane przesyłanymi nieodpłatnie czasopismami technicznymi, których dostarczono w 2016 r. w łącznej liczbie ponad 300 tys. Dodatkowo prowadzone są zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerowymi programami inżynierskimi.

Przynależność do Izby zapewnia członkom obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej pracy zawodowej. Jest rozwijana współpraca z nadzorem budowlanym, uczelniami, samorządami terytorialnymi i zawodowymi. Dużą popularnością cieszą się cykliczne spotkania dotyczące „usprawniania procesów inwestycyjnych w budownictwie”, organizowane w miastach i powiatach województwa mazowieckiego przy ścisłej współpracy z Wydziałami Architektoniczno-Budowlanymi i Infrastruktury lokalnych samorządów, Wojewódzkim Mazowieckim Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego.

Prezydium Rady MOIIB przykłada szczególną wagę do współpracy z wydziałami budownictwa wyższych uczelni działających na Mazowszu, w tym m.in. z Politechniką Warszawską i jej filią w Płocku, SGGW, Wojskową Akademią Techniczną, Europejską Wyższą Szkołą Społeczno-Techniczną w Radomiu, Collegium Mazovia w Siedlcach, Wyższą Szkołą Zarządzania i Ekologii w Warszawie, Wyższą Szkołą Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Kontakty programowe z dziekanami przynoszą efekty w postaci uzgadniania procesu dydaktycznego, a także mają wpływ na udział „praktyków” w opracowywaniu programów nauczania. Ponadto są organizowane spotkania ze studentami ostatnich lat studiów, mające na celu zapoznawanie przyszłych adeptów sztuki budowlanej z warunkami wykonywania zawodu. Izba czynnie uczestniczy w organizacji Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na poziomie wojewódzkim i krajowym, które przyczyniają się do popularyzacji zawodów budowlanych wśród młodzieży. Wspierane są konkursy prac dyplomowych różnych szczebli nauczania. Rozwinięta jest również wszechstronna współpraca z organizacjami pozarządowymi związanymi z budownictwem, a także z producentami materiałów budowlanych.  

W celu promowania wyróżniających się krajowych firm budowlanych, organizowany jest konkurs pod nazwą „Firma Inżynierska Mazowsza ROKU”. Ponadto wybitnym inżynierom i szczególnie zasłużonym dla budownictwa osobom, przyznawane są tytuły „Złotych Promotorów Budownictwa”. Najtrudniejszym zadaniem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest skuteczność w korygowaniu przepisów prawa, które w wielu aspektach stanowią istotne bariery w działalności inwestycyjnej w budownictwie. Izba prowadzi bieżące analizy projektów zmian w ustawodawstwie, rozwija kontakty z parlamentarzystami, a przede wszystkim z członkami komisji sejmowych i senackich, pracującymi nad przepisami dotyczącymi szeroko rozumianego budownictwa. W centrum zainteresowania są akty prawne decydujące o warunkach pracy inżynierów budownictwa, takie jak ustawa Prawo budowlane, ustawa o zamówieniach publicznych, ustawy i rozporządzenia szczegółowe dotyczące prawa wodnego, energetyki, geotechniki itd. Izba jest zapraszana do aktywnego uczestnictwa w opiniowaniu opracowań będących przedmiotem prac tych komisji. Samorząd korzysta z tego zaproszenia, ale na efekty musimy długo czekać.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest współzałożycielem i aktywnym członkiem Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, w którego skład wchodzi szesnaście samorządów. We współpracy z tą organizacją doprowadzono do zorganizowania konferencji w Sejmie i dwóch w Senacie, podczas których zaprezentowano wnioski dotyczące usprawnień w różnych dziedzinach życia i w gospodarce. Postulowano m.in. o przywrócenie samodzielnego ministerstwa budownictwa, izby urbanistów, wdrażanie metody BIM (Building Information Modeling), rewizji postanowień związanych z prawem zamówień publicznych, energetyką wiatrową, kontrolą poziomu oszczędności energii w budownictwie itp. 

W ramach środowiskowych działań integracyjnych samorząd inicjuje liczne spotkania pozazawodowe. Są to np. cykliczne comiesięczne turnieje brydża sportowego, mistrzostwa krajowe samorządów w brydżu sportowym, rozgrywki piłki siatkowej w lidze firm Mazowsza, międzynarodowe coroczne zawody w pływaniu Masters, spływy kajakowe, regaty żeglarskie, a także uczestnictwo w zawodach narciarskich, żeglarskich i turystyce rowerowej organizowanych przez inne izby i samorządy zawodów zaufania publicznego. W ramach działalności gospodarczej MOIIB organizuje konferencje problemowo-szkoleniowe, prowadzi wynajem sal wykładowych, służy swoim członkom możliwością publikowania na łamach dwumiesięcznika „Inżynier Mazowsza”, pozyskuje reklamodawców spośród firm budowlanych, instalacyjnych i producentów materiałów budowlanych. W tym dwumiesięczniku przekazuje informacje z życia Izby, sprawozdania z organizowanych konferencji i spotkań technicznych itp. Co miesiąc do Członków MOIIB jest przesyłany newsletter „Inżyniera Mazowsza”, w którym są zamieszczane bieżące wiadomości. Na stronie internetowej Izby jej członkowie mogą znaleźć wszystkie niezbędne informacje związane z działalnością Izby, a także wymaganiami, jakie należy spełnić, aby zostać jej członkiem. Za pośrednictwem portalu internetowego członkowie MOIIB mają możliwość nieodpłatnego korzystania z dostępu do norm PKN, serwisu budowlanego, bazy cen materiałów, serwisu BHP, serwisu ochrony środowiska, zestawu tematów doskonalenia zawodowego. W bibliotece MOIIB każdy z Członków może skorzystać z innych czasopism, których nie otrzymuje w ramach bezpłatnego pakietu. Celem nadrzędnym Izby jest wszechstronny udział w zawodowym życiu inżynierów i techników budownictwa. Dlatego też w 2016 r., na wniosek młodych członków Izby, powstało Koło Młodych MOIIB.

W 2017 r. Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa obchodzi Jubileusz XV-lecia istnienia samorządu zawodowego. Z tej okazji została wydana okolicznościowa statuetka upamiętniająca obchody Jubileuszu.

Źródło: MOIIB

20.09.2017 r.

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.